องค์ที่ 77 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดโอดาตุส ที่ 2 (Pope Adeodatus II ค.ศ.672-676)

สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดโอดาตุส ที่ 2

(Pope Adeodatus II ค.ศ. 672-676)
 
พระองค์เป็นชาวโรมและเป็นนักพรตคณะเบเนดิกติน เข้าอารามนักบุญอีรัสมุส ในโรมตั้งแต่อายุยังน้อย ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่บันทึกเหตุการณ์ระหว่างสมัยปกครองของพระองค์ เริ่มตั้งแต่เมื่อทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 672 เรารู้จักพระองค์ในอีกนามหนึ่งคือ เดอุสเดดิด ที่ 2 สมัยปกครองของพระองค์มิได้ทรงมีบทบาทต่อเหตุการณ์ด้านการเมืองของยุคสมัย แม้แต่ในเรื่องการต่อต้านลัทธิศาสนานอกรีตซึ่งพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ ประสบจะมีบันทึกเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการต่อต้านลัทธิออร์โธดอกซ์ พระองค์สนพระทัยและทุ่มเทเวลาเรื่องการซ่อมแซมโบสถ์วิหารที่ถูกทิ้งร้างทรงบูรณะให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและใช้เป็นสถานภาวนาสำหรับคนทั่วไป ได้เช่น อารามนักบุญอีรัสมุส (St. Erasmus) ทรงอุปถัมภ์นักพรตเบเนดิกตินและอารามนักบุญมาร์ติน เดอ ตูร์ส
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 676 (ผู้เขียนเรื่องราวชีวิตของนักบุญบางคนขนานนามพระองค์เป็น “นักบุญ” และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันฉลอง)