องค์ที่ 78 สมเด็จพระสันตะปาปาโดนุส (Pope Donus ค.ศ.676-678)

 สมเด็จพระสันตะปาปาโดนุส

(Pope St. Donus  ค.ศ. 676-678)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาอาเดโอดาตุส ที่ 2 เรารู้จักพระองค์ในอีกชื่อว่า โดมุส หรือ ดอมมุส ได้รับสถาปนาเป็นพระสันตะปาปาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 676 ได้รับการรับรองจากจักรพรรดิไบเซนไทน์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 676 สมัยปกครองของพระองค์ทรงยุติความขัดแย้งกับอัครสังฆราชเมารุส (Maurus) แห่งราเวนนา ผู้ปรารถนาจะปกครองราเวนนาอย่างอิสระ แยกตัวเป็นเอกเทศไม่ยอมขึ้นกับกรุงโรม พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักและเข้าใจพระสงฆ์มากพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงบูรณะลานหน้าพระมหาวิหารนักบุญเปโตรให้ดูสะอาดตาและสง่างาม ทั้งยังทรงสละทรัพย์สินช่วยซ่อมแซมวิหารและอารามที่เสียหายในโรม คาดว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ราวกลางปี ค.ศ. 678 พระศพฝังที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร