องค์ที่ 41 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซซิมุส (Pope St. Zosimus ค.ศ. 417-418)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซซิมุส

(Pope St. Zosimus  ค.ศ. 417-418)
 
บิดาชื่ออับราฮัม พระองค์มีเชื้อสายกรีก บิดาเป็นสงฆ์ผู้นํากลุ่มคริสตชนในยุคนั้น พระองค์ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 417 แม้สมัยปกครองจะสั้นเพียง 2 ปี ทรงมุ่งมั่นดําเนินงานพระศาสนจักรอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะการต่อต้าน ลัทธิเพลาเจียน ชีวิตผู้นําพระศาสนจักรของพระองค์นั้นถูกหลายฝ่ายต่อต้านเป็นต้น คนที่ไม่เห็นด้วยกับ พระองค์ที่ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชปาโตรคุสให้เป็นหัวหน้าเขตแห่งฝรั่งเศส ทําให้พระสังฆราชในท้องถิ่นนั้นต่อต้าน อีกเรื่องหนึ่งคือพระองค์ทรงรับวินิจฉัยฎีการ้องทุกข์ของอาปีอารีอุสแห่งซิคคาอย่างเร่งด่วน หลังจากที่เขาถูกสภาสังฆราชแอฟริกาประณาม ทําให้สภาสังฆราชแอฟริกาไม่ยอมรับการเข้าไปแทรกแซงของพระองค์ต่อเรื่องดังกล่าว ในเรื่องอื่นๆ นั้นทราบว่าพระองค์เป็นผู้ประณามคําสอนผิด
 
หลงของลัทธิเพลาเจียนอย่างแข็งขัน เห็นได้จากจดหมาย EpistolaTractoria ของพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะให้การสนับสนุนอยู่นานก็ตาม พระบุคลิกภาพของพระองค์ค่อนข้างจะเป็นเผด็จการ เลยทําให้สาธารณชนไม่ค่อยพอใจ และพยายามให้พระองค์สละตําแหน่ง พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 418 พระศพฝังที่สุสานนักบุญลอเรนซ์ในอาโกร เวราโน (Agro Verano)