องค์ที่ 42 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 1 (Pope St. Boniface I ค.ศ. 419-422)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 1

(Pope St. Boniface  ค.ศ. 419-422)
 
พระองค์เป็นพระสงฆ์ชาวโรม ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา เมื่อปี ค.ศ. 418 ขณะพระชนมายุมากแล้ว พระองค์รับใช้พระสันตะปาปาดามาซุส ที่ 1 และเป็นเลขาฯ ของพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 1 พระองค์ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม กลุ่มสังฆานุกรที่ไม่เห็นด้วยกับพระองค์ ก็ได้ยึดมหาวิหารลาเตรัน และประกาศแต่งตั้งยูลาลีอุสขึ้น เป็นพระสันตะปาปาอีกพระองค์หนึ่ง พระองค์จึงร้องทุกข์ไปยังจักรพรรดิโฮโนลีอุส ที่เมืองราเวนนา จักรพรรดิทรงมีพระราชโองการเรียกประชุมถึงสองครั้งในเรื่องนี้ และที่สุดตกลงสนับสนุนพระสันตะปาปาโบนิฟาสและได้เนรเทศยูลาลีอุสกับพรรคพวกออกไปอยู่ที่อื่น (ยุคนั้นจักรพรรดิมีอํานาจเต็มเหนือพระสันตะปาปา) พระองค์เป็นผู้ต่อต้านลัทธิเพลาเจียนอย่างแข็งขัน และสนับสนุนนักบุญออกัสตินในการเขียนบทความต่อต้านอย่างเต็มที่ พระองค์ได้ออกกฤษฎีกาห้ามโปรดศีลบวช แก่ผู้ที่เป็นทาส และห้ามบวชคนที่มีหนี้สินติดตัวมากมาย (เกรงว่าเมื่อบวชแล้วอาจกลายเป็นภาระกับพระศาสนจักรในการดูแลและชดใช้หนี้สิน)
 
พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 กันยายน พระศพฝังที่สุสานแมกซิมุสใกล้กับวัดน้อยที่พระองค์ ทรงสร้างภายในสุสานเหนือพระศพนักบุญเฟลิซิตัส  ผู้ซึ่งพระองค์เคารพรักเป็นพิเศษ