องค์ที่ 44 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 3 (Pope St. Sixtus III) ค.ศ. 432-440

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 3

(Pope St. Sixtus III  ค.ศ. 432-440)
 
พระองค์เป็นพระสงฆ์ชาวโรม ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญเชเลสติน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 432 ก่อนจะได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา ทรงเป็นนักบวชที่สําคัญและมีคุณลักษณะโดดเด่นองค์หนึ่ง เมื่อได้รับเลือกนักบุญพรอสเปอร์ (St. Prosper) เขียนไว้ว่า "เราต่างวางใจในความคุ้มครองของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงพิทักษ์คริสตชนภายใต้การนําของพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ พระสันตะปาปาโซซิมุส พระสันตะปาปาโบนิฟาส และพระสันตะปาปาเซสเลสทีน พระ องค์จะทรงกระทําต่อพระสันตะปาปาซิกตุสเช่นกัน” ทรงเป็นผู้รักสันติและประนีประนอมในพระนิสัย ตลอดสมัยปกครองพระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาคําสอนผิดหลงของลัทธิเพลาเจียนที่ถูกประณามแล้วโดยสังคายนาเอเฟซัส และลัทธิเนสตอเรียน ซึ่งสอนผิดๆ เรื่องพระธรรมชาติพระเจ้าและมนุษย์ของพระเยซู คําสอนนี้แพร่หลายมากทางแอฟริกา โดยส่วนตัวพระองค์รู้จักและติดต่อกับนักบุญออกัสติน ที่คาร์เทจ ก่อนหน้าที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาขณะที่นักบุญออกัสตินยังมีชีวิตอยู่
 
พระองค์รณรงค์ให้มีการปฏิสังขรณ์วิหาร แม่พระและวิหารนักบุญเปโตร อันเป็นเครื่องหมายถึงการให้ความสําคัญกับคําสอนเรื่องแม่พระและอํานาจของพระสันตะปาปา ปัจจุบันได้แก่ พระมหาวิหารนักบุญมาเรียมายอเร โดยมีคําจารึกในพระมหาวิหารว่า “ข้าแต่พระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมล ข้าพเจ้าซิกตุสขอถวายพระมหาวิหารนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่พระนางผู้ทรงครรภ์ พระผู้ไถ่มนุษย์ให้รอด" พระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 3 ทรงสถาปนาวัดเป็นจํานวนมาก ในบรรดาวัดเหล่านั้นมี 2 วัด ที่พระศาสนจักรตะวันตกจัดฉลองสากล ได้แก่ วัดนักบุญเปโตร แอด วินกูลา (St. Peter ad Vincula) ฉลองวันที่ 1 สิงหาคม และวัดนักบุญมาเรีย มายอเร (St. Mary Maior) ฉลอง วันที่ 5 สิงหาคม พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 440