องค์ที่ 45 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (Pope St. Leo I, The Great ค.ศ. 440-461)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (ผู้ยิ่งใหญ่)
 
(Pope St. Leo I, The Great  ค.ศ.440-461)
 
ตามประวัติเล่าว่า พระองค์เกิดที่แคว้นทุสคานี้เป็นสังฆานุกรรับใช้พระสันตะปาปาอินโนเซ็นต์ ที่ 1 และพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 3 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป พระองค์ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาผู้นําโรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 440 พระองค์เป็นหนึ่งในบรรดาสมเด็จพระสันตะปาปาที่ได้รับสมญาว่า “ผู้ยิ่งใหญ่" พระองค์เป็นผู้ทําให้อํานาจของสันตะสํานักอยู่เหนือการเมืองทั่วไป จักรพรรดิเองก็ยอมรับว่าพระสันตะปาปามีอํานาจทั้งทางศาสนจักร และอาณาจักรทางตะวันตก (แต่ไม่ใช่ทางคอนสแตนติโนเปิล อันทิโอก อเล็กซานเดรียซึ่งอยู่ในอํานาจของจักรพรรดิ) พระองค์ทรงมีบทบาทมากในการประณามคําสอน ผิดหลงของลัทธิเพลาเจียน เนสตอเรียน ปริสซิล เลียนและมานีเคียน ผลงานเขียนที่มีชื่อของพระองค์ คือ หนังสือของพระสันตะปาปาเลโอ (Tome of Leo) เนื้อหาของหนังสือเป็นคําสอนที่ถูกต้องแท้จริงของคาทอลิก และได้รับการรับรองโดยสังคาย นาคาลเชดอน ในปี ค.ศ. 451 ในด้านการเมืองนั้น พระองค์ทรงมีอิทธิพลเหนือเจ้าเมืองมาก พระองค์เสด็จไปมันตูอาเพื่อพบกับอัตติลาซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวฮั่น ผู้กําลังจะโจมตีที่โรมในปี ค.ศ. 452 ทรงเจรจาไม่ให้พวกเขาทําลาย และเผาโรมเป็นผลสําเร็จ แต่สามปีต่อมาพระองค์ ก็ต้องเผชิญกับอนารยชนอีกกลุ่มคือพวกวัลดัล พระองค์ต้องเสด็จไปที่ประตูใหญ่หน้าเมือง ทรงขอร้องพระเจ้าเยนเซริคและกองทหารไม่ให้เผาโรม แม้จะไม่สําเร็จแต่คําขอร้องไม่ให้ฆ่าผู้คนก็มีผล
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่โรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 416 พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ใต้พระมหาวิหารนักบุญเปโตร พระองค์ได้รับการประกาศให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี ค.ศ. 1754