องค์ที่ 46 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮิลารีอุส (Pope St. Hilarius ค.ศ. 461-468)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮิลารีอุส
 
(Pope St. Hilarius  ค.ศ.461-468)
 
พระองค์เป็นชาวซาร์ดิเนีย บุตรของ คริสปินุส เมื่อดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 461 นั้น พระองค์ดํารงสถานะเป็นอัครสังฆานุกร คนหนึ่งของโรมพร้อมกับยูลีอุส พระองค์ทรงเป็นตัวแทนไปร่วมสังคายนาย่อยที่เอเฟซัส ในปีค.ศ. 499 (สังคายนาครั้งนี้เรียกว่าสังคายนาโจร ภาษา ละตินว่า Latro cinium มีเฮเรติกที่ชื่อดิโอสคูรุส แห่งอเล็กซานเดรียเป็นประธาน สังคายนานี้เห็นด้วยกับคําสอนของเนสตอรีอุส และไม่ยอมรับอํานาจพระสันตะปาปา) พระสันตะปาปาฮิลารีอุส เป็นผู้ที่ยืนยันแข็งขันถึงความเป็นเอกของอํานาจพระสันตะปาปา ในระหว่างการประชุมในฐานะผู้ ปกป้องสิทธิ์ของพระสันตะปาปา และระหว่างสมัยการประชุมนั้นเกิดจลาจลขึ้นเนื่องจากไม่พอใจกับปัญหา ซึ่งที่ประชุมกําลังถกเถียงกันจนพระสันตะปาปาฮิลารีอุสเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ต้องไป เก็บตัวอยู่ที่หลุมฝังศพของนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร เพื่อให้รอดพ้นจากประชาชนที่กําลังโกรธแค้น เพราะเหตุนี้ภายหลังพระองค์ทรงกล่าวว่าที่ทรงรอดมาได้เพราะนักบุญยอห์นช่วยปกป้อง
 
สมัยปกครองของพระองค์ได้พยายามยึดหลักการปกครองตามแบบของพระสันตะปาปาเลโอ และได้ทรงปรับปรุงระบบการปกครองพระศาสนจักรที่แคว้นโกล (ฝรั่งเศส) และสเปนให้เข้มแข็ง พระองค์ได้ออกหนังสือเวียนย้ำและเห็นชอบถึงผลการตัดสินของสังคายนาสากล ก่อนหน้าคือ สังคายนานีเชอา สังคายนาเอเฟซัส และสังคายนาที่เมืองคาลเชดอน พระองค์เองได้เรียกประชุมสภา สงฆ์แห่งโรมในปี ค.ศ. 465 ด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 468 พระศพ ฝังที่โบสถ์นักบุญลอเรนซ์ นอกกําแพงเมือง