องค์ที่ 47 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส (Pope St. Simplicius ค.ศ. 468-483)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส
 
(Pope St. Simplicius  ค.ศ. 468-483)
 
พระองค์เกิดที่ติโวลี อิตาลี พระองค์ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 468 สมัยปกครองของพระองค์นั้นอยู่ในยุคสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยาก และประสพปัญหามากที่สุด พระองค์เป็นผู้ที่ยืนยันคําสอน เรื่องพระธรรมชาติของพระคริสต์ระบุในสังคายนาคาลเซดอนอย่างแข็งขัน และประณามคําสอนผิดหลงของยูทีคิสที่กล่าวว่าพระเยซูเจ้ามีธรรมชาติเดียวคือธรรมชาติ มนุษย์ที่ถูกกลืนด้วยธรรมชาติพระเจ้า คําสอนนี้ เป็นของลัทธิโมโนฟีซิต(Monophysite) ซึ่งแพร่หลายในจักรวรรดิโรมันทางตะวันออก เพราะฉะนั้น พระสันตะปาปาซิมปลีซีอุส จึงทรงพยายามต่อต้าน ไม่ให้ขยายขอบเขตมาทางตะวันตก คาบเกี่ยวกับยุคสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก (เขตโรม) ตลอดสมัยปกครองของพระองค์จึงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์สําคัญมากนัก นอกจาก ต้องคอยต่อสู้ปกป้องความเชื่อแท้และรับผลการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ในเรื่องการปกป้องนั้นอํานาจของจักรพรรดิเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย โดยจักรพรรดิทางตะวันออกได้ออกสาสน์ชื่อ Henotikon หวังจะให้พระศาสนจักรคืนดีกับพวกที่ถูกประณามว่าเป็นเฮเรติกที่เชื่อตามคําสอนของลัทธิโมโนฟิชิต สิ่งนี้พระสันตะปาปาไม่ทรงยอม เพราะเป็นแก่นของความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ลัทธินี้เชื่อว่าพระเยซูมีพระธรรมชาติเดียวคือธรรมชาติมนุษย์ แต่ถูกกลืนด้วยพระธรรมชาติพระเจ้า ส่วนคําสอนแท้ของคาทอลิก คือพระเยซูเจ้ามีสองพระธรรมชาติ ได้แก่ ธรรมชาติ มนุษย์แท้ และธรรมชาติพระเจ้า 
 
ทางด้านการเมืองพระองค์ทรงอยู่ในยุคสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกอันเกรียงไกร เป็นสมัยปกครองของจักรพรรดิโรมูลุส ออกุสตูลุส ซึ่งถูกโอโดเอเซอร์แม่ทัพเยอรมันปลดออกจากตําแหน่ง ในปี ค.ศ. 476  ปีนี้จึงเป็นปีสิ้นยุคของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและเป็นยุคที่พระสันตะปาปาต้องตกอยู่  ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรเยอรมันไปโดยปริยาย  พระสันตะปาปาซิมปลีซีอุสสิ้นพระชนม์เมื่อ ปี ค.ศ. 483 พระศพฝังไว้ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร