องค์ที่ 49 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 1 (Pope St.Gelasius I ค.ศ.492-496)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอุส ที่ 1
 
(Pope St. Gelaius I  ค.ศ. 492-496)
 
พระองค์เกิดที่กรุงโรม บิดามาจากทางแอฟริกาเหนือชื่อวาเลรีอุส พระองค์เป็นสมาชิกคณะสงฆ์แห่งโรม  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในวันเดียวกันกับที่พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 2 สิ้นพระชนม์คือวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 492 พระองค์มีชื่อเสียงทั่วโลกว่าเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยความสามารถ พระยุติธรรม และพระเมตตา สิ่งที่พระองค์ต้องเผชิญเมื่อได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาคือ ความขัดแย้งกับพระสังฆราชยูเฟมีอุสอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิล เนื่องจากพระอัยกาองค์นี้ไม่ยอมขับอาคาซีอุสจากตำแหน่ง ซ้ำยังให้มีการสนับสนุนอีกด้วย นอกจากความขัดแย้งนี้แล้วยังพบความขัดแย้งกับจักรพรรดิอานัสตาซีอุส ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของพระศาสนจักรอีกด้วย พระองค์จึงต้องยืนกรานสิทธิ์ของพระสันตะปาปา ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระศาสนจักร โดยได้ส่งสมณสาสน์ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว เพื่อยืนยันสิทธิ์นี้กับจักรพรรดิ กล่าวว่าทั้งพระศาสนจักรและสถาบันการเมืองนั้นพระเจ้าทรงตั้งขึ้นมา แต่สถาบันศาสนาอยู่สูงกว่าสถาบันการเมือง คำกล่าวนี้ได้กลายเป็นแม่บทของอำนาจพระสันตะปาปาในสมัยกลาง ในเวลาต่อมาที่พระสันตะปาปามีอำนาจเหนืออาณาจักร กล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้ที่สั่งให้มีการรับพระกายและพระโลหิตในระหว่างพิธีหักปัง ซึ่งเป็นการต่อต้านคำสอนผิดๆ ของมานีเคโดยตรงที่ว่า เหล้าองุ่นนั้นไม่บริสุทธิ์พอที่จะเป็นพระโลหิตของพระเยซูเจ้าได้พระองค์เป็นผู้ริเริ่มใช้คำเรียกตำแหน่งพระสันตะปาปาว่า ผู้แทนพระคริสต์ (Vicar of Christ)
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่โรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เล่ากันว่าพระองค์ไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลย เพราะได้ทรงแจกแก่คนจนไปจนหมด อันที่จริงพระสันตะปาปาเยลาซีอุส ที่ 1 เป็นพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในยุคแรก แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเนื่องจากถูกบดบังด้วยรัศมีของพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (ค.ศ. 440-461) นั่นเอง