องค์ที่ 53 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 1 (Pope St.John I ค.ศ.523-526) (ฉลอง 27 พฤษภาคม)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 1
 
(Pope St. John I  ค.ศ. 523-526)
 
พระองค์เกิดที่แคว้นทุสคานี อิตาลี  ราวปี ค.ศ. 470 ได้รับศีลบวชเป็นอัครสังฆานุกรแห่งโรม ในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 523 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา นับเป็นพระสันตะปาปาที่ถูกอำนาจของจักรพรรดิเบียดเบียนจนสิ้นพระชนม์ในคุกอย่างน่าสงสาร พระองค์เป็นพระสันตะปาปาแห่งโรมองค์แรกที่เสด็จไปเยี่ยมคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงอาณาจักรตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจปกครองของพระอัยกา (อันที่จริงก่อหน้านี้ท่านได้เป็นตัวแทนของพระสันตะปาปาฮอร์มิสดาสไปเจรจาปัญหาความแตกแยกของอัลคาเซียนมาก่อนแล้ว) อย่างไรก็ตามปัญหาความแตกแยกนี้สิ้นสุดลงในสมัยปกครองของพระองค์ (ค.ศ. 484-519) พระศาสนจักรตะวันตกโดยการนำของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นพระสังฆราชกรุงโรม และพระศาสนจักรไบเซนไทน์ทางตะวันออกนำโดยจักรพรรดิจัสติเนียน ที่ 1 ปรองดองกันได้ การคืนดีกันระหว่างคอนสแตนติโนเปิลและโรมนั้น ทำให้จักรพรรดิเธโอโดริกซึ่งปกครองอาณาจักรตะวันตกผู้สนับสนุนลัทธิอาเรียนไม่พอใจ เนื่องจากเกรงว่าตนเองจะสูญเสียอำนาจปกครองไป เมื่ออาณาจักรตะวันตกคืนดีกับตะวันออก เป็นที่หวั่นเกรงว่าคู่ปรปักษ์ ของอาณาจักรตะวันออกจะเพิ่มอิทธิพลของอาณาจักรไบเซนไทน์ในดินแดนตะวันตก เพื่อเป็นการป้องกันจักรพรรดิจึงออกคำสั่งให้ควบคุมตัวพระสันตะปาปายอห์น ที่ 1 ที่เมืองราเวนนา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรตะวันตก เมื่อพระสันตะปาปาเสด็จกลับจากการเยือนคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 526 พระองค์ถูกขังไว้ในคุกที่เมืองเรเวนนานี้ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526 เพียงไม่กี่วันหลังจากถูกควบคุมตัว
 
นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า พระองค์ถูกขังและสิ้นพระชนม์เพราะอดอาหาร มีผู้นำพระศพของพระองค์กลับมาฝังไว้ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตรในกรุงโรม และได้จารึกข้อความเหนือหลุมศพของพระองค์ว่า เป็นมรณสักขีเพื่อพระคริสต์