องค์ที่ 54 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 3 (Pope St. Felix III ค.ศ.526-530) (ฉลอง 22 กันยายน)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 3
 
(Pope St. Felix III  ค.ศ. 526-530)
 
พระองค์เกิดที่ซุมนีอุม เป็นผู้ที่จักรพรรดิเธโอโดริกสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปายอห์น ที่ 1 ซึ่งจักรพรรดิเธโอริกควบคุมตัวที่เมืองเราเวนนา ระหว่างนั้นท่านเฟลิกซ์เดินทางไปกรุงคอนสแตนติโนเปิล และกลับมาเข้าพิธีอภิเษกเป็นพระสันตะปาปาทันที และได้เป็นเช่นนั้นเมื่อพระองค์ได้รับตำแหน่งนี้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 526 สมัยปกครองของพระองค์ผ่านไปด้วยดี พระองค์ได้เปลี่ยนวิหารของเทพเจ้าที่โรม มาเป็นวิหารของนักบุญคอสมาและดาเมียน พระองค์ปฏิเสธคำสอนของลัทธิกึ่งเพลาเจียนในสังคายนาเมืองออร์เรนจ์ ในปี ค.ศ. 529 พระองค์เป็นผู้ออกกฎว่า หากพระสงฆ์มีปัญหาก็ให้ขึ้นต่อพระสันตะปาปาโดยตรงในการแก้ปัญหา หลายคนเรียกพระองค์ว่านักบุญเฟลิกซ์ ที่ 4 แต่ตามสารบบพระสันตะปาปาแท้นั้น พระองค์คือ พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 3
 
ตลอด 4 ปี แห่งสมัยปกครองของพระองค์ พระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 3 ได้ชื่อว่าเป็นพระสันตะปาปาที่มีพระนิสัยเรียบง่ายถ่อมพระองค์และทรงเมตตาต่อผู้ยากไร้ พระองค์สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 530 และเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งที่อาจตามมาภายหลัง พระองค์ทรงแต่งตั้งอัครสังฆานุกรโบนิฟาสให้เป็นพระสันตะปาปาสืบต่อเนื่องจากพระองค์