องค์ที่ 56 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 2 (Pope John II ค.ศ.533-535)

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 2
 
(Pope John II  ค.ศ. 533-535)
 
พระองค์เกิดที่โรม เป็นพระสงฆ์ในสังกัดวัดนักบุญเคลเมนต์ เมื่อได้รับเลือกนั้นพระองค์มีอายุมากแล้ว และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เปลี่ยนชื่อใหม่หลังจากได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 533 ต่อจากพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 2 สาเหตุที่พระองค์เปลี่ยนชื่อเดิมจากเมอคิวรี่นั้นเพราะชื่อนี้เป็นชื่อของเทพเจ้ากรีก พระองค์เลือกชื่อยอห์น ที่ 2 โดยมีแรงบันดาลใจจากชีวิตของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 1 ที่ได้รับเกียรติเป็นมรณสักขีก่อนหน้านี้
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 2 มีนิสัยเป็นผู้ที่ชอบรอมชอมเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ดังนั้นพระองค์จึงมีความสัมพันธ์อันดีกับจักรพรรดิจัสติเนียน ที่ 1 ของอาณาจักรไบเซนไทน์และพระเจ้าอเทลิค กษัตริย์ของพวกออสโทรกอธ (Ostrogoth)  งานหลักของพระองค์เกี่ยวกับข้อความเชื่อคือ ทรงประกาศตัดนักพรตสายเนสตอเรียนที่อยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลออกจากพระศาสนจักรในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 534 เพราะว่าพวกเขาสอนคำสอนผิดหลงของเนสโตเรียน และไม่ยอมกลับใจ (บางคนเชื่อว่าพระองค์ทำเช่นนี้เพราะได้รับแรงหนุนจากจักรพรรดิจัสติเนียน) พระองค์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 535