องค์ที่ 21 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญคอร์เนลีอุส (Pope St. Cornelius ค.ศ. 251-253)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญคอร์เนลีอุส

(Pope St. Cornelius  ค.ศ. 251-253)
 
พระองค์เป็นพระสงฆ์ชาวโรม ที่ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน แต่การแต่งตั้งต้องล่าช้าไปถึง 14 เดือน เนื่องจากเกิดการเบียดเบียนของจักรพรรดิเดซีอุส  สมัยปกครองของพระองค์ก็ใช่ว่าจะปกครองง่ายกว่าสมัยพระสันตะปาปาองค์ก่อน เพราะโนวาเซียน ได้ต่อต้านพระองค์ กล่าวหาว่าอ่อนแอเกินไปกับปัญหาของคริสตชนที่ใจโลเลทิ้งความเชื่อไปแล้วก็กลับมาขอเข้าใหม่ พระองค์ไม่เด็ดขาดและไม่มีมาตรการที่หนักแน่นพอ แต่พระสันตะปาปาคอร์เนลีอุสทรงตอบโต้ว่าใครก็ตามที่แม้จะละทิ้งความเชื่อไป แต่เมื่อกลับใจและใช้โทษบาปที่เหมาะสมแล้ว ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมในพระศาสนจักรและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ คําสอนนี้รับรองโดยที่ประชุมสงฆ์แห่งโรม ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 251 แต่โนวาเซียนซึ่งมีอิทธิพลมากไม่พอใจ และประกาศไม่ยอมรับพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส พร้อมกับสถาปนาตนเองขึ้นเป็นสันตะปาปาซ้อน ที่ประชุมสงฆ์ได้อัปเปหิโนวาเซียนออกจากพระศาสนจักร กระนั้นก็ตามเรื่องก็ไม่ได้จบลงง่ายๆ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและอิทธิพลของโนวาเซียนนั้นมีมากในพระศาสนจักรตะวันออก  ต่อมาเกิดการเบียดเบียนคริสตชนอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิกัลลุส พระสันตะปาปาคอร์เนลีอุสถูกเนรเทศไปอยู่เซนตุมเชลเล (Centumcellae) ที่ซึ่งพระองค์สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี
 
นักบุญซีเปรียนชื่นชอบพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุสมาก ท่านได้เขียนจดหมายแสดงความยินดีกับพระองค์ที่ทรงยินยอมรับทนทรมานด้วยความยินดีเพื่อพระเยซูเจ้าและเพื่อพระศาสนจักรของพระองค์ เนื่องจากไม่มีคริสตชนแม้แต่คนเดียวละทิ้งความเชื่อระหว่างถูกเบียดเบียนตามคํากล่าว ที่ว่า “พระศาสนจักรโรมประกาศข้อความเชื่อด้วยจิตใจเดียวและเสียงเดียวกัน" (With one heart and one voice the whole Roman Church confessed.)