องค์ที่ 23 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 1 (Pope St. Stephen I ค.ศ. 254-257)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 1

(Pope St. Stephen I  ค.ศ. 254-257)
 
พระองค์เป็นชาวโรม และเป็นพระสงฆ์ ขณะด้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปา ลูซิอุส ที่ 1
 
พระองค์เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ดีพอสมควร จากบันทึกของนักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ  ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในยุคนั้น พระองค์มีความขัดแย้งทางความคิดเห็นกับนักบุญซีเปรียน และพระสังฆราชจากเขตแอฟริกาเหนือในเรื่องความถูกต้องของศีลล้างบาปที่กระทําโดยเฮเรติก หรือคนที่ถูกขับออกจากพระศาสนจักรและคนที่ถูกประณาม พระองค์ประกาศว่าศีลล้างดังกล่าวถูกต้องและไม่ ยอมพบกับกลุ่มตัวแทนสภาจากแอฟริกาในปี ค.ศ. 225 ที่บอกว่าการล้างบาปดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ถือว่าเป็นการล้างบาป เมื่อพระองค์ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาลูซีอุส ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 254 นั้น ท่านเป็นอัครสังฆานุกรแห่งโรม นอกจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องความเชื่อดังกล่าวแล้ว สมัยปกครองของพระองค์ต้องเผชิญกับการเบียดเบียนศาสนาของจักรพรรดิเดซีอุสและวาเลเลียน พระองค์สิ้นพระชนม์อย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนหลาย  คนไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นมรณสักขีดังที่เคยเชื่อกันมา