องค์ที่ 24 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 2 (Pope St. Sixtus II ค.ศ. 257-258)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที่ 2

(Pope St. Sixtus II  ค.ศ. 257-258)
 
บางที่พระองค์อาจจะเป็นนักปรัชญาชาวกรีกเราไม่ทราบแน่ชัดนัก รู้แต่ว่าพระองค์ดํารงตําแหน่งในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 257 ต่อจากพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟน ที่ 1 สมัยปกครองของพระองค์เกิดความขัดแย้งกับพระศาสนจักรตะวันออก หลักฐานเกี่ยวกับพระองค์นั้นมีเพียงจดหมายที่ตอบโต้กับดีโอนีซีอุสแห่งอเล็กซานเดรีย และฟีมีเลียนแห่งอันทิโอก เกี่ยวกับปัญหาของการล้างบาป พระองค์ยืนยันว่าการล้างบาปของเฮเรติกนั้นไม่ถูกต้องถือเป็นโมฆะ แต่ในทางปฏิบัติ พระองค์ก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับคริสตจักรที่ถือว่าเป็นเฮเรติก โดยเฉพาะที่อยู่ทางแอฟริกาเหนือและเอเชียที่ได้ทําพิธีล้างบาป ดังกล่าว พระองค์ถูกจับขณะกําลังถวายมิสซาที่สุสานเปรแต็กตาตุส (Praetextatus) ในช่วงที่จักรพรรดิวาเลเลียนเบียดเบียนพระศาสนจักร และถูกปลงพระชนม์ในเวลาต่อมา มีสังฆานุกรอีก 6 องค์ที่ถูกจับและถูกประหารในคราวเดียวกัน ได้แก่ อากาปิตุส, เฟลิซิสซีมุส, แจนยูอารีอุส, มายุส, สเตเฟนและวินเซนต์ ตํานานที่กล่าวว่าพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนจึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตามพระองค์เป็นมรณสักขี และเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งของพระศาสนจักร