องค์ที่ 25 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดีโอนิซิอุส (Pope St. Dionysius ค.ศ. 259-268)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดีโอนิซิอุส

(Pope St. Dionysius  ค.ศ. 259-268)
 
พระองค์เป็นชาวกรีก ดํารงตํแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาซิกตุสที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 259 งานที่ยากลําบาก ในสมัยปกครองของพระองค์คือ การจัดระบบพระศาสนจักรใหม่ สาเหตุจากการเบียดเบียนคริสตชนของจักรพรรดิวาเลเลียนราว ค.ศ. 260  ทําให้ตําแหน่งพระสันตะปาปาว่างอยู่ร่วมปี พระองค์ได้ออกจดหมายเพื่อแก้คําสอนผิดๆ ของพระสังฆราชดีโอนิซิอุสแห่งอเล็กซานเดรียในเรื่องที่เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ พระองค์ยืนยันในความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่สามพระบุคคล และได้ประณามคําสอนผิดๆ ของลัทธิซาแบลเลียนด้วย (ลัทธินี้สอนว่าพระเจ้าถือว่ามีสามพระบุคคลก็เฉพาะตอนที่เกี่ยวข้องกับโลกเท่านั้นที่พระองค์แบ่งภาคพระบุตรนั้นไม่มีอยู่ก่อนการรับเอากาย เพราะพระบิดาและพระบุตรเป็นหนึ่งเดียว เมื่อพระบุตรรับทรมาน พระบิดาก็ทรมานและสิ้นพระชนม์ด้วย) พระองค์ได้ส่งเงินไปสมทบกองทุน  บูรณะซ่อมแซมวิหารและวัดที่คัปปาโดเชีย (Cappadocia) ซึ่งถูกพวกก็อธทําลาย  นอกนั้นเงินที่เหลือก็เอาไปช่วยไถ่ทาสให้เป็นไทด้วย
 
ทรงเรียกประชุมสภาสงฆ์โรมใน ค.ศ. 260 เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเทววิทยาร่วมพิจารณาเกี่ยว กับข้อความเชื่อ ซึ่งภายหลังได้ประกาศเป็นทางการในสภาสังคายนานีเชอา ค.ศ. 325
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรม และนับเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มิได้เป็นมรณสักขี