องค์ที่ 26 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 1 (Pope St. Felix I ค.ศ. 269-274)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 1

(Pope St. Felix I  ค.ศ. 269-274)
 
พระองค์ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาดีโอนิซิอุส เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ.269 พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของคอนสแตนซีอุส และจากหลักฐานของหนังสือเกี่ยวกับพระสันตะปาปาประจําสันตะสํานัก  เราทราบว่าพระองค์เคยเขียนจดหมายสอนเรื่องพระตรีเอกภาพแก่คริสตชน
 
พระองค์ได้รับความช่วยเหลือจากจักรพรรดิเอาเรเลียนในการยุติข้อโต้แย้งทางเทววิทยา ระหว่างพอลแห่งซาโมซาตา พระสังฆราชแห่งอันทิโอก ที่ถูกถอดจากตําแหน่งและพระสังฆราชดอมนุสที่ ดํารงตําแหน่งแทน  บางคนเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้สร้างวิหารที่ถนนเอาเรลีอา (Aurelia) เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์  พระศพถูกฝังไว้ที่วิหารนี้เอง  หนังสือเกี่ยวกับมรณสักขีชาวโรมเคยบันทึกว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี  และพระศพถูกฝังไว้ที่กาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุส แต่นักประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้