องค์ที่ 27 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส (Pope St. Eutychianus ค.ศ.275-283)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส

(Pope St. Eutychianus  ค.ศ. 275-283)
 
จากหลักฐานที่มีน้อยนิดเกี่ยวกับพระสันตะปาปาพระองค์นี้เราทราบเพียงว่า พระองค์เป็นชาวอิตาเลียน ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ ที่ 1  เมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 275
 
สมัยปกครองของพระองค์ ไม่ปรากฏการเบียดเบียนศาสนา  ดังนั้นที่กล่าวกันว่าพระองค์ทรงฝังศพบรรดามรณสักขีถึง 324 องค์ด้วยพระองค์เองอาจไม่ใช่เรื่องจริง 
 
พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 283 พระศพของพระองค์แม้จะฝังไว้ที่กาตาคอมป์นักบุญกัลลิสตุส แต่ก็ไม่น่าจะสิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี เพราะสมัยปกครองของพระองค์นั้นไม่พบหลักฐานการเบียดเบียนและคริสตชนก็อยู่กันอย่างสงบพอสมควร