องค์ที่ 28 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกายุส (Pope St. Caius ค.ศ. 283-296)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญกายุส

(Pope St. Caius  ค.ศ. 283-296)
 
หลักฐานของพระองค์ยิ่งน้อยกว่าพระสันตะปาปาองค์อื่นๆ พระองค์ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส เชื่อว่าพระองค์น่าจะมาจากดัลเมเทีย และบ้างก็ว่าพระองค์เป็นญาติของจักรพรรดิดีโอเคลเซียน รับการแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งโรม ใน ค.ศ. 283 ออกกฎมาว่าคนที่จะเป็น สังฆราชได้นั้นจําเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ก่อน ต่อมาเมื่อจักรพรรดิดีโอเคลเซียน (ค.ศ.284-305) เบียดเบียนคริสตชน พระองค์ลี้ภัยไปนอกเมือง ประทับในกาตาคอมบ์แห่งหนึ่งถึง 8 ปี ระหว่างนั้นก็ปฏิบัติศาสนกิจตามปกติจนสิ้นพระชนม์ที่นั่น ในวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 296 ทรงได้รับสถาปนาเป็นมรณสักขีเพราะทรงทนทุกข์ทรมาน สาเหตุจากการเบียดเบียนคริสตชน แผ่นหินจารึกหน้าพระศพพบในกาตาคอมบ์นักบุญกัลลิสตุส
 
วันฉลองคือ 22 เมษายน เป็นวันเดียวกับวันฉลองพระสันตะปาปานักบุญโซแตร์