องค์ที่ 29 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลีนุส (Pope St. Marcellinus ค.ศ. 296-304)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลีนุส

(Pope St. Marcellinus  ค.ศ. 296-304)
 
พระองค์เกิดที่กรุงโรม เป็นบุตรของ 2 โปรเจคตุส ดํารงตําแหน่งต่อจากพระสันตะปาปากายุส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.296 สมัยปกครองที่สงบสุขเป็นเวลานาน ต้องสิ้นสุดลงเพราะการเบียดเบียน คริสตชนในปลายสมัยปกครองของจักรพรรดิดีโอเคลเซียน (ค.ศ.284-305) นับเป็นการเบียดเบียนที่รุนแรงครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสาเหตุอาจเป็นเพราะ จักรพรรดิปรารถนาจะฟื้นฟูเอกภาพของประชาชนอย่างแท้จริง จึงกวาดล้างความเชื่อลัทธิต่างชาติที่แตกต่างและเป็นอุปสรรคต่อความเป็นหนึ่งเดียว  แม้นการเบียดเบียนจะกระจายทั่วราชอาณาจักรก็ไม่สามารถทําลายล้างคริสตชนได้ ตรงกันข้ามประจักษ์พยานการพลีชีพของบรรดามรณสักขีกลับทําให้ประชาชนสนใจ และมีความเชื่อศรัทธาในคริสตศาสนามากยิ่งขึ้น
 
ตามตํานานที่ผู้เขียนอาจจะได้รับอิทธิพลของลัทธิโดนาติส (Donatist) มากโดย กล่าวว่าพระองค์ทรงยอมไปแสดงการเซ่นไหว้ต่อเทพเจ้าต่างๆ แต่ภายหลังเป็นทุกข์เสียใจและกลับใจต่อมาถูกจับทรมานและสิ้นพระชนม์ โดยถูกตัดพระเศียรกลายเป็นมรณสักขีที่กรุงโรม ในวันที่ 25 ตุลาคม อีกกระแสหนึ่งไม่เชื่อว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี โดยกล่าวว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์เพราะโรคภัยไข้เจ็บมากกว่า
 
หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์เกิดวิกฤตในระบบการบริหารปกครองพระศาสนจักร กว่าจะฟื้นฟู สันติภาพดังเดิมได้ใน ค.ศ. 311 สมัยปกครองของพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส