องค์ที่ 30 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลุสที่ 1 (Pope St. Marcellus I ค.ศ. 308-309)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์แชลลุส ที่ 1

(Pope St. Marcellus I  ค.ศ. 308-309)
 
พระสันตะปาปาองค์นี้กว่าจะได้รับการแต่งตั้งก็ต้องใช้เวลานานร่วม 4 ปี หลังการสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปามาร์แชลลีนุส เนื่องจากเป็นช่วงที่จักรพรรดิดีโอเคลเซียนได้ทําการเบียดเบียนคริสตชนอย่างหนักจนถึงปี ค.ศ. 305 ที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยจักรพรรดิแมกเซนซีอุส มาร์แชลลุส พระสงฆ์ชาวโรมได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ใน ค.ศ. 308 เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วพระองค์ได้ ประกาศว่า คนที่ละทิ้งความเชื่อเมื่อถูกเบียดเบียน หากกลับใจใช้โทษบาปอย่างเหมาะสมก็รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ คําประกาศนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว คนเดินขบวนต่อต้านพระองค์ตามท้องถนนในโรม เพื่อความสงบของบ้านเมืองจักรพรรดิแมกเซนซีอุส (Maxentius) จึงส่งทหารมาควบคุมและจับพระสันตะปาปามาร์แซลลุสในฐานะผู้ก่อความไม่สงบและเนรเทศพระองค์จากโรม ในค.ศ. 309 หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนม์หลังดํารงตําแหน่งเพียงสิบแปดเดือน พระศพของพระองค์ได้นํากลับมาทําพิธีที่กรุงโรม
 
มีระบุในหนังสือ Liber Pontificalis ว่า นางลูซีอาภรรยาม่ายของพีเนียนได้จัดหาที่พักให้พระสันตะปาปามาร์แซลลุสขณะอยู่ที่กรุงโรม เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ได้ดัดแปลงบ้านพักเป็นวัด และตั้งชื่อวัดตามชื่อของพระองค์