องค์ที่ 184 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเกรโกรี ที่ 10 (Pope Bl.Gregory X ค.ศ.1271-1276)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเกรโกรี ที่ 10

 (Pope Bl. Gregory X ค.ศ. 1271-1276)
 
หลังจากว่างพระสันตะปาปามาเป็นเวลาร่วมสามปี คณะพระคาร์ดินัลก็ได้เลือกพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 ขึ้นมาเป็นประมุข พระองค์มีพระนามเดิมว่า เทโอบัลโด วิสคอนติ เป็นชาวเมืองปิอาเซนซา เกิดราวปี ค.ศ. 1210 รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีสในปี ค.ศ. 1248-52 รับอิทธิพลปรัชญาและเทววิทยาทั้งจากสายของนักบุญโธมัส อไควนัส และสายนักบุญโบนาเวนตูรา (คณะโดมินินกันและคณะฟรันซิสกัน) ท่านมีบทบาทมากในการประสานงานสภาสังคายนาเมืองลีญอง ในปี ค.ศ. 1245 ในปี ค.ศ. 1271 ท่านทำหน้าที่อัครสังฆานุกรแห่งลีเอช และอยู่ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในสงครามครูเสดร่วมกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ 1 กษัตริย์ของอังกฤษในเวลาต่อมา และที่นี่เองท่านได้รับสาสน์แจ้งว่า ท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ซึ่งท่านตกใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ท่านได้เดินทางไปพบคณะพระคาร์ดินัลทั้งหกองค์ที่วิแตร์โบ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1272 ช่วงนั้นบรรดาพระคาร์ดินัล ตกอยู่ในภาวะคับขัน เพราะไม่รู้จะเลือกบุคคลใดให้มาดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาดี  เวลาก็ผ่านไปร่วมสามปีแล้วยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องให้เลือกคนที่ใกล้ชิดและมีชื่อเสียงในพระราชสำนักและเป็นฆราวาส ที่สุดคณะพระคาร์ดินัลจึงตกลงเลือกท่านเทโอบัลโด เมื่อท่านเทโอบัลโดมาถึงแล้วก็ได้ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัลเดินทางไปโรมเพื่อรับการบวชและอภิเษก ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1272 ใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 10
 
สมัยปกครองของพระองค์ในระยะห้าปีนั้น ทรงเน้นหนักในเรื่องการเอาแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คืนมา การปฏิรูปสันตะสำนักปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างโรมกับไบเซนไทน์  ซึ่งก็สำเร็จเป็นบางส่วนเท่านั้น ที่สังคายนาเมืองลีญอง พระองค์ได้เริ่มชักชวนผู้มีอำนาจทั้งหลายให้ช่วยกันทำสงคราม กอบกู้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และรวมพระศาสนจักรตะวันออกและตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เป็นผล อย่างไรก็ตามที่น่าจดจำ คือ พระองค์ได้ออกกฤษฎีกานี้ แต่ไม่เป็นผล อย่างไรก็ตามที่น่าจดจำ คือพระองค์ได้ออกกฤษฎีกา ที่ชื่อ Ubi Periculum ในปี ค.ศ. 1274  กฤษฎีกานี้ได้เสนอวิธีการเลือกพระสันตะปาปาในอนาคตแก่คณะที่ประชุมพระคาร์ดินัล เพื่อหลีกเลี่ยงการว่างของตำแหน่งพระสันตะปาปา
พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1276 และได้รับสถาปนาให้เป็นบุญราศี วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1713 โดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 11