องค์ที่ 172 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 (Pope Urban III ค.ศ.1185-1187)สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3

 (Pope Urban III ค.ศ. 1185-1187)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า อุมแบร์โต คริเวลลี มาจากตระกูลขุนนางแห่งมิลาน ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1182  โดยพระสันตะปาปาลูชีอุส ที่ 3 ภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นอัครสังฆราชแห่งมิลานในปี ค.ศ. 1185 ในวันเดียวกันที่พระสันตะปาปาลูซิอุสสิ้นพระชนม์ ท่านอุมแบร์โตก็ได้รับเลือกโดยเสียงส่วนใหญ่ให้เป็นพระสันตะปาปาแทนในชื่อว่า พระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 3 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185 พิธีอภิเษกจัดทำแบบรีบเร่งในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1185 เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการแทรกแซงจากจักรพรรดิ สาเหตุที่พระคาร์ดินัลเลือกท่านอุมแบร์โตก็เพราะนิสัยของท่านนั้นคงจะไม่ยอมอ่อนข้อให้จักรพรรดิง่ายๆ และดูจากพื้นฐานทางครอบครัวและอิทธิพลของครอบครัวด้วย เพราะในอดีตที่ผ่านมาปี ค.ศ. 1162  จักรพรรดิได้ส่งกองทหารยึดเมืองมิลานและสังหารโหดคนเมืองมิลานหลายสิบคน ในจำนวนคนที่ถูกฆ่าโหดนั้นมีญาติของพระสันตะปาปาอูรบันรวมอยู่ด้วย และท่านก็เห็นการสังหารหมู่นี้กับตาในตอนนั้น
เมื่อได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้ว พระองค์จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดการกับจักรพรรดิให้พ้นจากอำนาจ พระสันตะปาปาอูรบันปฏิเสธที่จะยอมรับการแต่งงานระหว่างพระเจ้าเฮนรี พระโอรสของจักรพรรดิเฟรดริกกับเจ้าหญิงคอนสแตนซ์จากซิชีลี เพราะทราบว่านั่นเป็นการเดินแผนกุมอำนาจเหนืออิตาลีของพระเจ้าเฟรดริก   
 
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1187 พระสันตะปาปาอูรบันได้เดินทางไปเมืองเวนิส เพื่อประกาศตัดพระเจ้าเฟรดริกออกจากพระศาสนจักร แต่ยังไม่เวนิสพระองค์ประชวรและสิ้นพระชนม์ ใกล้เมืองเฟอร์รารา (Ferrara) ในวันที่ 19-20 ตุลาคม ค.ศ. 1187 พระศพของพระองค์ฝัง ณ อาสนวิหารดูโอโม (Duomo Cathedral) ที่เมืองเฟอร์รารา