องค์ที่ 141 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 18 (Pope John XVIII ค.ศ.1004-1009)

 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 18

 (Pope John XVIII  ค.ศ. 1004-1009)
 
พระองค์มีพระนามว่า โจวันนี ฟาซาโน เป็นชาวโรม ก่อนจะได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปา ท่านเป็นพระคาร์ดินัลประจำวัดนักบุญเปโตร พระองค์ดำรงตำแหน่งราวต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 1004
 
เมื่อนับวันเวลาในสมัยของพระองค์แล้ว เห็นว่านานพอสมควรนักประวัติศาสตร์จึงคิดว่าพระองค์คงเป็นญาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับตระกูลเครสเซนติ เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจึงพอจะมีอิสระในการบริหารงานเองได้บ้าง แต่นักประวัติศาสตร์ไม่ทราบรายละเอียดว่าผลงานในสมัยปกครองพระองค์มีอะไรบ้าง
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ในราวเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1009 ที่อารามนักพรตนักบุญเปาโล ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมือง มีความเป็นไปได้ว่าพระองค์ลาเกษียณจากตำแหน่ง หรือถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นและไปใช้ชีวิตนักพรตในบั้นปลาย พระศพฝังที่อารามแห่งนี้