องค์ที่ 143 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 (Pope Benedict VIII ค.ศ.1012-1024)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8

 (Pope Benedict VIII  ค.ศ. 1012-0124)
 
พระองค์ประสูติราว ปี ค.ศ. 980 จากตระกูลขุนนางแห่งตระกูลทุสคูลานี ชื่อเดิมคือ เธโอฟิลัคท์ เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกจากตระกูลทุสคูลานีที่เข้ามามีอำนาจแทนที่ตระกูลเครสเชนติเดิม และตระกูลทุสคูลานีนี้จะมีอิทธิพลเหนือสันตะสำนักในครึ่งหลังของศตวรรษ ที่ 10 ได้รับอภิเษกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1012
 
มองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันคือ การสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 4  และผู้ว่าการยอห์น ที่ 2 แล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดการปฏิวัติเงียบจากภายใน
 
ระหว่างสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 พระองค์ได้มอบหมายให้โรมานุส น้องชายมาปกครองกรุงโรม ผู้ซึ่งภายหลังจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นพระสันตะปาปายอห์น ที่ 19
 
แม้ต้นสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 จะมีเหตุการณ์นองเลือดอยู่บ้าง แต่เวลาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครองท่านหนึ่ง กองทหารของพระองค์ได้ทำลายกองเรือของพวกซาราเซน ที่เข้ามาปล้นสะดมแหลมอิตาลีทางตอนใต้ในสงครามทางเรือปี ค.ศ. 1016-17
 
ในเรื่องการบริหารพระศาสนจักร พระองค์ทรงมุ่งมั่นในงานปฏิรูปพระศาสนจักร โดยมีนักบุญโอดิโล (St. Odilo) นักพรตจากอารามคลูนีรับผิดชอบ  ทรงเรียกประชุมสภาพระสังฆราชแห่งปาเวีย ในปี ค.ศ. 1022 ออกข้อกำหนดให้พระสงฆ์ถือโสด พระองค์ต่อต้านการซื้อขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ได้ร่วมมือกับพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 2 ปฏิรูปความไม่ดีไม่งามหลายๆ อย่างในชีวิตคริสตชน พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1024.