องค์ที่ 144 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 19 (Pope John XIX ค.ศ.1024-1032)

 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 19

 (Pope John XIX  ค.ศ. 1024-1032)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า โรมานุส เป็นน้องชายของพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 8 เป็นสมาชิกตระกูลทุสคูลานี ซึ่งเข้ามามีอำนาจปกครองโรมต่อจากตระกูลเครสเชนติ เป็นฆราวาสก่อนจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1024
 
วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1027 เทศกาลปัสกา  พระองค์ได้สวมมงกุฎจักรพรรดิแห่งโรมแก่พระเจ้าคอนราด ที่ 2 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร ผู้ซึ่งรับผิดชอบกิจการพระศาสนจักร ของรัฐพระสันตะปาปายกเว้นในกรุงโรม
 
พระองค์ทรงรับสินบนจากการรับรองพระอัยกาแห่งคอนสแตนติโนเปิลซึ่งทำให้ประชาชนประท้วงอย่างรุนแรง เพื่อให้พระองค์ทรงยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสม
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 19 สิ้นพระชนม์ราวต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 1032 พระศพฝัง ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร.