องค์ที่ 146 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 3 (Pope Sylvester III ค.ศ.1045)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ ที่ 3

 (Pope Sylvester III ค.ศ. 1045)
 
พระองค์ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1045 สมัยปกครองสั้นมากเพราะสิ้นสุดลง ในวันที่ 10 มีนาคมปีเดียวกัน พระองค์เป็นพระสังฆราชแห่งซาบีนา ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาแทนพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 จากตระกูลทุสคูลานี ซึ่งไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจึงถูกปลดลงเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1044 เมื่อตระกูลเครสเชนติปลดพระสันตะปาปาเบเนดิก ตั้งแล้วก็เห็นว่าท่านซิลเวสเตอร์เหมาะสมกับตำแหน่งจึงแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา  เพราะเป็นพระสังฆราชแห่งซาบีนา ในเขตปกครองของตระกูลเครสเชนติอยู่
 
แต่เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามความคาดหมาย เพราะในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1045 พระสันตะปาปาเบเนดิกได้มาทวงบัลลังก์คืน เนรเทศพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ไปซาบีนาเหมือนเดิม พระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี้และอยู่อย่างสงบที่ซาบีนาตลอดชีวิต ขณะที่พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 9 เมื่อได้บัลลังก์คืนมาแล้ว กลับต้องเผชิญกับภัยต่างๆ มากมาย พระเจ้าเฮนรี ที่ 3 แห่งเยอรมันได้เรียกประชุมสภาพระสังฆราชที่เมืองสุตรี ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1046 ประณามพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ และสั่งทหารไปจับพระองค์มาขังไว้ในคุก ต่อมาก็ปล่อยให้ท่านไปซาบีนาเป็นสังฆราชเหมือนเดิม พระองค์สิ้นพระชนม์ในราวเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1063 เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์เป็นพระสันตะปาปาถูกต้องแต่บางเสียงก็ถือว่าพระองค์เป็นพระสันตะปาปาซ้อน