องค์ที่ 123 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 6 (Pope Leo VI ค.ศ.928)

 
 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 6

 (Pope Leo VI  ค.ศ. 928)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของท่านคริสโตเฟอร์ ซึ่งรับใช้สันตะสำนักในสมัยปกครองของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 มีตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์ ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 928 เมื่อพระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 ถูกถอดจากตำแหน่งและถูกคุมขังในเวลาต่อมา อิทธิพลของพระนางมาโรเซียยังคงครอบคลุมเหนือฟ้ากรุงโรมเหมือนเดิม และเป็นพระนางนี่เองที่เลือกท่านเลโอให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา
 
ผลงานในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเลโอที่ 6 ที่เป็นประจักษ์พยานให้คนรุ่นหลังคือ การรับรองกฎหมายว่าด้วยการจัดประชุมสภาพระสังฆราชแห่งชาติ (National Synod)  จัดขึ้นที่สโปเลโตใน ค.ศ. 926 แม้พระองค์จะมีอายุมากแล้ว เพราะเหตุนี้เองไม่นานพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 6 ก็สิ้นพระชนม์ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 928 พระศพฝัง ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร ขณะที่พระสันตะปาปายอห์น ที่ 10 ยังมีชีวิตอยู่ในคุก