องค์ที่ 129 สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุส ที่ 2 (Pope Agapetus II ค.ศ. 946-955)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุส ที่ 2

 (Pope Agapetus II ค.ศ. 946-955)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในขณะที่พระเจ้าอัลเบริค ที่ 2 เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านการเมืองและการศาสนา ท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 946 พระสันตะปาปาไม่มีอำนาจอะไรมากนัก เพราะทุกอย่างอยู่ในอำนาจของพระเจ้าอัลเบริคหมด
 
แต่พระองค์ก็ทำเท่าที่จะทำได้คือ พยายามปฏิรูปชีวิตสงฆ์ เหตุการณ์สำคัญของสมัยปกครองของพระองค์ คริสต์ศาสนาได้เผยแผ่ไปในประเทศเดนมาร์ก มีการยุติข้อขัดแย้งในพระศาสนจักรไรม์ (Reims) และกษัตริย์ออตโต ที่ 1 แห่งเยอรมันได้ยึดครองอิตาลี ใน ค.ศ. 951 โดยส่วนตัวแล้วผู้คนให้การนับถือพระสันตะปาปาอกาเปตุส ที่ 2 มาก ถือว่าท่านเป็นพระสมณะที่มีจริยวัตรงดงามเหมาะสม
 
ในวาระสุดท้ายของสมัยปกครอง ก่อนที่พระเจ้าอัลเบริคจะสิ้นพระชนม์ได้บังคับให้พระสันตะปาปาอกาเปตุสรับปากว่าจะสนับสนุนให้เจ้าชายอ็อคตาเวียน (Octavian) บุตรนอกกฎหมายของพระเจ้าอัลเบริค ได้เป็นพระสันตะปาปาต่อจากพระองค์ ดังนั้นเมื่อพระสันตะปาปาอกาเปตุสสิ้นพระชนม์ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 955 การอภิเษกอ็อคตาเวียนขึ้นเป็นพระสันตะปาปาก็รีบจัดการทันที  แม้จะไม่เป็นไปตามครรลองของการเลือกตั้งก็ตาม และพระองค์ได้ใช้นามว่า พระสันตะปาปายอห์น ที่ 12 และได้พิสูจน์ให้โลกได้ทราบว่าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งนี้เลย