องค์ที่ 110 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 6 (Pope Stephen VI ค.ศ.885-891)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟนที่ 6

(Pope Stephen VI  ค.ศ. 885-891)
 
พระองค์เป็นชาวโรมจากครอบครัวขุนนาง มีการศึกษาสูง ประวัติบอกว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งที่คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลโดยพระสันตะปาปามารีนุสที่ 1 ท่านสเตเฟนได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในราวเดือนกันยายน ค.ศ. 885
 
แม้จะไม่ได้รับคำรับรองจากจักรพรรดิชาร์ล (อ้วน) แต่พระองค์ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะจักรพรรดิสาละวนอยู่กับปัญหาในประเทศของพระองค์ แต่ที่สุดจักรพรรดิเองก็ถูกโค่นบัลลังก์ลงในปี ค.ศ. 887 โดยกษัตริย์อาร์นอฟจากแคว้นฝรั่งเศสตะวันออก
 
ปัญหาการแย่งอำนาจในอาณาจักรคาโรลินเจียนเองก็หนักที่สุด ในยุคนี้ฝ่ายพระสันตะปาปาสเตเฟนก็ต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน ภัยแล้ง และการปล้นสะดมจากพวกอาหรับตอนใต้ พระองค์ได้ใช้เงินท้องพระคลังของพระสันตะปาปาเข้ามาช่วยบรรเทาความยากจนและภัยแล้ง โดยทรงหาพันธมิตรทางการเมืองจากพระเจ้าไกส์ที่ 3 แห่งแคว้นสโปเลโต ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองสูง การร่วมมือกับคนเช่นนี้จึงนับเป็นความผิดพลาดทางกุศโลบายทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะในเวลาต่อมาพระเจ้าไกส์ได้กลายเป็นปัญหาหลักของพระสันตะปาปา และพระศาสนจักรที่แก้ไม่ตก
 
นอกนั้นพระสันตะปาปาสเตเฟนยังผิดพลาดในเรื่องการห้ามคริสตชนที่กลับใจใหม่ใช้พิธีกรรมแบบชาวสลาฟที่แคว้นโมราเวีย      การห้ามนี้เป็นสาเหตุให้พวกเขาหันไปเข้ากับพระศาสนจักรตะวันออก ซึ่งทำให้ฝ่ายละตินต้องเสียดินแดนส่วนนี้ทั้งหมดให้กับฝ่ายคอนสแตนติโนเปิล ผลที่ตามมาก็คือรัสเซียเองก็เดินตามแนวทางของคอนสแตนติโนเปิล เนื่องจากธรรมทูตพระศาสนจักรตะวันออกเป็นผู้ไปเผยแพร่ความเชื่อที่นั่น แทนที่จะเป็นพระศาสนจักรละติน พระสันตะปาปาสเตเฟนสิ้นพระชนม์ในราวต้นเดือนตุลาคม ค.ศ.891