พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย ปี ค.ศ. 2018-ปัจจุบัน