พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ปี ค.ศ. 2007-ปัจจุบัน