พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน