พระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

 
พระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
 
Mgr. Michael Bunluen Mansap
 
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ปี ค.ศ. 1976-2006
 
 
พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ 
เกิด เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1929 เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
บิดาชื่อ นายบุญรอด หมั้นทรัพย์   
มารดาชื่อ นางทองหยด หมั้นทรัพย์
เป็นสัตบุรุษวัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) ราชบุรี 
ภูมิลำเนา วัดเพลง ปากท่อ ราชบุรี
ครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน   เป็นชาย 4 คน และเป็นหญิง 6 คน
 
 
 
การศึกษาก่อนบวช 
- เรียนที่โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย วัดเพลง ราชบุรี 
- เรียนที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก สมุทรสงคราม
- ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
 
 
การศึกษาหลังบวช 
- ค.ศ. 1955 สอบได้วุฒิ พ.ม. (ครูพิเศษมัธยม)
- สัมมนาอบรมเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา
- ค.ศ. 1911 ศึกษาต่อ Bib. Pastoral Course จากสถาบัน DEI VERBUS เนมี ประเทศอิตาลี 
- กระแสเรียก “ตั้งแต่เล็กๆ รู้ความ ชอบทำมิสซา ต่อมาได้เป็นเด็กช่วยมิสซา”
- บันทึกการบวชได้รับศีลน้อยขั้นต่างๆ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อยอร์ช ไบนอตตี , SDB
- บ้านเณรเล็ก     สามเณราลัยแม่พระนฤมลทิน บางนกแขวก สมุทรสงคราม 
- บ้านเณรใหญ่    สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- วันเดือนปีบวช   วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1951 โดย พระคาร์ดินัลฟูมาโซนี บีออนดี 
- สถานที่บวช      วัดประจำสามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
 
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
ค.ศ. 1951    บวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1951 กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1952    สิงหาคม ค.ศ. 1952 กลับถึงประเทศไทย และเป็นอาจารย์วิชาปรัชญา ที่บ้านเณรบางนกแขวก
ค.ศ. 1957    เป็นครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ และดนตรี
ค.ศ. 1966    จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสำหรับครูในโรงเรียนดรุณาราชบุรีสำเร็จ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1966 
ค.ศ. 1968-1973   เป็นเลขาธิการ คณะกรรมการคาทอลิกสงเคราะห์และพัฒนา
                         ต่อจากนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ซึ่งมีพระคุณเจ้าแคลเรนซ์  เจมส์ ดูฮาร์ต เป็นประธาน
ค.ศ. 1969           เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
ค.ศ. 1974-1976   เป็นเลขาธิการและผู้อำนวยการของสำนักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์
                         หรือ Office for Human Development (OHD) ภายใต้สหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC)
                         ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 3 ปี
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1976 
อภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1976 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล จ. อุบลราชธานี โดยพระคุณเจ้าแยร์แบง แบร์โธลด์ เป็นประธานสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเืพื่อการพัฒนา (ปัจจุบันคือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา-คพน.) ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งปะเทศไทย
ค.ศ. 1978-1984   เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสำนักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์
                         หรือ Office for Human Development (OHD)
ค.ศ. 1978           เป็นมุขนายกของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
                         ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ค.ศ. 1989           เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเืพื่อกลุ่มชาติพันธุ์
                        ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ค.ศ. 2002          เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องด้านสังคม
 
อภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1976 
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล จ. อุบลราชธานี โดยพระคุณเจ้าแยร์แบง แบร์โธลด์
 
 
บันทึกการทำงาน
ค.ศ. 1952-1955          อาจารย์สามเณราลัยแม่พระนฤมลทิน บางนกแขวก สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1955-1957          อาจารย์-ผู้จัดการโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1957-1967          อาจารย์-ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
ค.ศ. 1967-1968          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1968-1972          ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนาระดับชาติ (สภาพระสังฆราชฯ)
ค.ศ. 1972-1976          เลขาธิการสำนักงาน Human Development แห่ง FABC
ค.ศ. 1976-2006          ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ค.ศ. 2006                  ลาเกษียณจากหน้าที่ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  พักที่สำนักมิสซังฯ
 
คติพจน์ 
 
“Confidite, ego vinci mundum” (เมื่อเป็นพระสงฆ์)
 
“Omnia Omnibus”  (เมื่อเป็นพระสังฆราช)
 
 
- พระคุณเจ้า มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
สู่อ้อมพระหัตถ์ ของพระองค์ วันที่ 2 ธันวาคม 2010 เวลา 15.55 น. ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์