พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี

ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ปี ค.ศ. 2020- ปัจจุบัน