พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน