พระสังฆราช ฌัง เดอ โลเลียร์ ปุยกองตาต์

 
 
พระสังฆราช ฌัง เดอ โลเลียร์ ปุยกองตาต์ เกิดวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1685 ที่กรีญอลส์ (ดอร์ดอญ) ศึกษาวิชาวรรณคดีและเทวศาสตร์ที่เปรีกอรด์ ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1715 เดินทางมาประเทศสยามในเดือนธันวาคม ค.ศ.1717 เมื่อมาถึงก็ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยกลางซึ่งมีคุณพ่อรุสต์เป็นอธิการอยู่ ในปี ค.ศ.1720 รับหน้าที่เป็นเหรัญญิกที่อยุธยา และในปีต่อมาได้กลับไปอยู่ที่วิทยาลัยกลางอีก ปี ค.ศ.1722 ได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหรัญญิกที่เมืองปอนดิเชรี และเป็นเหรัญญิกในปี ค.ศ.1725
 
ในเดือนกันยายน ค.ศ.1738 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งยูลีโอโปลิศ และเป็นประมุขมิสซังสยาม ท่านได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งกราบทูลสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12 เพื่อขอให้พระองค์สนับสนุนงานของมิสซัง ท่านได้รับการอภิเษก วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1740 ที่เมืองเมรีอาปู (อินเดีย)โดยพระสังฆราชปินแฮโร และเดินทางกลับประเทศสยามในเดือนกันยายน ค.ศ.1741 ถึงกรุงศรีอยุธยาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1742
 
นอกจากท่านจะทำหน้าที่พระสังฆราชปกครองมิสซังแล้ว ท่านยังใช้เวลาว่างช่วยเหลือพวกมิชชันนารีในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สอนคำสอน และไปเยี่ยมเยือนคนเจ็บป่วยต่างๆ
 
ปี ค.ศ.1745 พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงแสดงพระทัยเมตตาต่อท่านด้วยการปล่อยชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษหลายคนที่ถูกจับจำคุกที่กรุงศรีอยุธยาและเมืองมะริด ปี ค.ศ.1748 ได้มีพระบรมราชโองการให้พวกคริสตังไปร่วมในพิธีแห่พระพุทธบาทซึ่งเป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธ แต่พระสังฆราชโลเลียร์ได้ปฏิเสธการร่วมในพิธีนี้ พวกคริสตังจึงถูกเบียดเบียน ถูกขัดขวางมิให้ประกอบพิธีมิสซา ถูกบังคับให้ทำงานหนัก และในที่สุดก็ถูกจับขังคุก
 
ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ป่วยเป็นโรคประสาทอ่อนๆ มีนิสัยฉุนเฉียวและมีเรื่องมึนตึงกับมิชชันนารีบางองค์ เนื่องจากท่านได้ล้มป่วยเป็นเวลานาน ทางคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสจึงตัดสินใจให้ท่านมีพระสังฆราชผู้ช่วยองค์หนึ่ง ซึ่งก็เป็นความปรารถนาของท่านอยู่แล้ว ดังนั้นวันที่ 22 มกราคม ค.ศ.1755 คุณพ่อบรีโกต์ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วย และมีสิทธิ์สืบตำแหน่งประมุขมิสซังองค์ต่อไป พระสังฆราช โลเลียร์ ได้ถึงแก่มรณภาพลงที่กรุงศรีอยุธยาในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1755 ก่อนที่จะได้อภิเษกคุณพ่อบรีโกต์เป็นพระสังฆราช ดังนั้นคุณพ่อบรีโกต์จึงต้องเดินทางไปรับการอภิเษกที่มะนิลาแทน.