พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 2015- ปัจจุบัน