รายชื่อพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ที่มีชีวิตอยู่)

ชื่อนักบุญ/ชื่อ/นามสกุล

ฉลองศาสนนาม

วัน/เดือน/ปีบวช

วัน/เดือน/ปีเกิด

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

3 ธันวาคม

11 กรกฎาคม 1976

27 พฤษภาคม 1949

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู 
พระสังฆราชเกียรติคุณ

29 กันยายน

20 ธันวาคม 1959

24 มกราคม 1929

คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์

29 มิถุนายน

16 มีนาคม 1958

29 กรกฎาคม 1929

คุณพ่อยอห์นมารีย์เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส

4 สิงหาคม

21 ธันวาคม 1960

18 กันยายน 1935

คุณพ่อยอแซฟ จำเนียร กิจเจริญ

19 มีนาคม

14 มกราคม 1965

25 พฤศจิกายน 1936

คุณพ่อยอห์น ชุมภา คูรัตน์

27 ธันวาคม

16 ธันวาคม 1966

1 สิงหาคม 1939

คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์

19 มีนาคม

11 ธันวาคม 1967

11 กันยายน 1938

คุณพ่อเปโตร บัญชา ศรีประมงค์

29 มิถุนายน

11 ธันวาคม 1967

1 พฤษภาคม 1939

คุณพ่อซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์

17 กุมภาพันธ์

11 ธันวาคม 1967

11 กุมภาพันธ์ 1940

คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

29 กันยายน

29 มิถุนายน 1968

22 มิถุนายน 1940

คุณพ่อยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย

19 มีนาคม

17 พฤษภาคม 1970

6 เมษายน 1941

คุณพ่อชาร์ลส์  ปิยะ  โรจนะมารีวงศ์

4 พฤศจิกายน

27 มีนาคม 1971

3 มีนาคม 1942

คุณพ่อยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม

19 มีนาคม

16 มกราคม 1972

30 มิถุนายน 1940

คุณพ่อยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน

19 มีนาคม

1 เมษายน 1973

3 กันยายน 1938

คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ

29 มิถุนายน

1 เมษายน 1973

27 สิงหาคม 1944

คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

19 มีนาคม

17 มีนาคม 1974

19 มีนาคม 1946

คุณพ่อเปโตร สานิจ  สถะวีระวงส์

29 มิถุนายน

17 มีนาคม 1974

20 กรกฎาคม 1947

คุณพ่อยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน

19 มีนาคม

15 ธันวาคม 1974

31 มกราคม 1947

คุณพ่อยอห์น สุเทพ  พงษ์วิรัชไชย

27 ธันวาคม

15 ธันวาคม 1974

12 มีนาคม 1949

คุณพ่อยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ

19 มีนาคม

11 กรกฎาคม 1976

5 ธันวาคม 1947

คุณพ่อยอห์น ไพฑูรย์  หอมจินดา              

27 ธันวาคม

10 ธันวาคม 1978

11 กรกฎาคม 1951

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ 

24 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1979

11 มีนาคม 1951

คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์  กิจเจริญ

19 มีนาคม

3 มิถุนายน 1979

23 มิถุนายน 1953

คุณพ่อยอแซฟ สมโภชน์  พูลโภคผล

19 มีนาคม

3 สิงหาคม 1980

27 พฤศจิกายน 1950

คุณพ่อยอห์น ไพริน เกิดสมุทร

27 ธันวาคม

3 สิงหาคม 1980

24 มกราคม 1951

คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์

17 กรกฎาคม

3 สิงหาคม 1980

16 กรกฎาคม 1952

คุณพ่อยอแซฟ กิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์

19 มีนาคม

3 สิงหาคม 1980

12 กุมภาพันธ์ 1954

คุณพ่อยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

27 ธันวาคม

3 สิงหาคม 1980

6 มีนาคม 1954

คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

22 มกราคม

10 ธันวาคม 1980

10 สิงหาคม 1953

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา   

24 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

6 มีนาคม 1952

คุณพ่อแอนโทนี วรยุทธ กิจบำรุง

13 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

12 มิถุนายน 1952

คุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

25 สิงหาคม

7 มิถุนายน 1981

5 กุมภาพันธ์ 1953

คุณพ่อยอแซฟ ไชโย กิจสกุล

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1981

17 พฤษภาคม 1953

คุณพ่อเปโตร สุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

19 ธันวาคม 1954

คุณพ่อเปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

19 ธันวาคม 1954

คุณพ่อเปโตร วิทยา  แก้วแหวน

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1981

7 กุมภาพันธ์ 1955

คุณพ่อยอแซฟ วิชา หิรัญญการ

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1981

20 เมษายน 1955

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม

3 ธันวาคม

1 พฤษภาคม 1982

21 ธันวาคม 1955

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

27 ธันวาคม

1 พฤษภาคม 1982

26 มิถุนายน 1953

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ

24 มิถุนายน

1 พฤษภาคม 1982

8 พฤษภาคม 1955

คุณพ่อยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

19 มีนาคม

1 พฤษภาคม 1982

13 พฤศจิกายน 1954

คุณพ่อเปาโล สมพร เส็งเจริญ

29 มิถุนายน

22 พฤษภาคม 1983

25 มกราคม 1956

คุณพ่อเปาโล คมสันท์  ยันต์เจริญ

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

28 เมษายน 1955

คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม  กิจสงวน

31 มกราคม

11 พฤษภาคม 1984

16 มิถุนายน 1955

คุณพ่อนิโกลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

6 ธันวาคม

11 พฤษภาคม 1984

15 พฤศจิกายน 1954

คุณพ่ออันดูรว์ ศรีปราชญ์  ผิวเกลี้ยง

30 พฤศจิกายน

11 พฤษภาคม 1984

20 มกราคม 1954

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย 

24 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

15 สิงหาคม 1958

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา   อาภรณ์รัตน์

           3 ธันวาคม     11 พฤษภาคม 1984                  3 กันยายน 1958

คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตต์  แสงหาญ

31 มกราคม

11 พฤษภาคม 1984

24 มกราคม 1958

คุณพ่อเปาโล พจนารถ  นิรมลทินวงศ์

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

28 ตุลาคม 1957

คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์  ดาวพิเศษ

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

6 สิงหาคม 1953

คุณพ่อเปโตร ชัชวาล  ศุภลักษณ์

29 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

18 กุมภาพันธ์ 1956

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ บุญเสริม เนื่องพลี

24 มิถุนายน

11 พฤษภาคม 1984

29 พฤษภาคม 1956

คุณพ่อแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ

13 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

13 กรกฎาคม 1957

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย  ทิวไผ่งาม

24 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

14 สิงหาคม 1956

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา  รุจิพงศ์

24 มิถุนายน

21 เมษายน 1985

11 มิถุนายน 1955

คุณพ่อโทมัส ศิริพจน์  สกุลทอง

3 กรกฎาคม

21 เมษายน 1985

27 ธันวาคม 1957

คุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์  สมแสงสรวง   

31 กรกฎาคม

18 พฤษภาคม 1986

3 กุมภาพันธ์ 1960

คุณพ่อโยเซฟ ศุภศิลป์  สุขสุศิลป์

19 มีนาคม

18 พฤษภาคม 1986

9 กันยายน 1958

คุณพ่ออันดรูว์ วิษณุ  ธัญญอนันต์

30 พฤศจิกายน

18 พฤษภาคม 1986

20 มกราคม 1959

คุณพ่อโทมัส ประทีป  สุทธินาวิน

3 กรกฎาคม

7 มิถุนายน 1987

4 สิงหาคม 1959

คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์  เกตุภาพ

27 ธันวาคม

7 มิถุนายน 1987

16 มีนาคม 1958

คุณพ่อเปโตร สุทธิ  ปุคะละนันท์

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1987

9 กุมภาพันธ์ 1960

คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ  กวยมงคล

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1987

13 ธันวาคม 1958

คุณพ่อเปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

2 พฤศจิกายน 1961

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์อนุรัตน์ ณ สงขลา   

3 ธันวาคม

3 มิถุนายน 1990

6 เมษายน 1960

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม 

24 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

20 มิถุนายน 1961

คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ  มะกรครรภ์

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

22 ธันวาคม 1961

คุณพ่อแอนโทนี พรชัย  บรัศวกุล

13 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

24 กุมภาพันธ์ 1962

คุณพ่อยอแซฟ สุรนันท์  กวยมงคล

19 มีนาคม

3 มิถุนายน 1990

21 พฤศจิกายน 1960

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์  ประจงกิจ

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 1990

7 ตุลาคม 1961

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย  สุขชัย

3 ธันวาคม

6 มกราคม 1991

25 กันยายน 1958

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์สมชาย อัญชลีพรสันต์ 

3 ธันวาคม

6 มกราคม 1991

28 มกราคม 1962

คุณพ่อยอแซฟ วิทยา  ลัดลอย

19 มีนาคม

6 มกราคม 1991

12 มีนาคม 1962

คุณพ่อเปโตร ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ

29 มิถุนายน

6 มกราคม 1991

24 มีนาคม 1963

คุณพ่อยอแซฟ ธีระ  กิจบำรุง

19 มีนาคม

7 มิถุนายน 1992

13 มิถุนายน 1962

คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ  บุญอนันตบุตร

29 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1992

1 เมษายน 1963

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย  ศรีประมงค์      

24 มิถุนายน

7 มิถุนายน 1992

9 ธันวาคม 1962

คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล

19 มีนาคม

30 พฤษภาคม 1993

11 สิงหาคม 1963

คุณพ่อเปโตร เชษฐา  ไชยเดช

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

15 พฤษภาคม1966

คุณพ่อเปโตร ธีรพล  กอบวิทยากุล

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

19 กรกฎาคม 1965

คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ 

11 กรกฎาคม

30 พฤษภาคม 1993

14 มีนาคม 1964

คุณพ่อเปโตร ประยุทธ  ศรีเจริญ

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

16 กรกฎาคม 1965

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ  ตรีนิกร   

24 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 1993

11 มิถุนายน 1965

คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

22 มิถุนายน

22  พฤษภาคม 1994

18  กันยายน 1965

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์  เกตุรัตน์      

24 มิถุนายน

22 พฤษภาคม 1994

10 มีนาคม 1964

คุณพ่อเปาโล มาโนช  สมสุข

29 มิถุนายน

20 พฤศจิกายน 1994

9 ตุลาคม 1965

คุณพ่อยอแซฟ อนุชา  ไชยเดช

19 มีนาคม

4 มิถุนายน 1995

22 กรกฎาคม 1967

คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์  กิจบำรุง

11 พฤศจิกายน

26 พฤษภาคม 1996

9 พฤศจิกายน 1967

คุณพ่อยอแซฟ อนุชา  ชาวแพรกน้อย

19 มีนาคม

26 พฤษภาคม 1996

7 ตุลาคม 1965

คุณพ่อเปโตร ฉลองรัฐ  สังขรัตน์

29 มิถุนายน

26 พฤษภาคม 1996

22 สิงหาคม 1968

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์  บุญอนันตบุตร

3 พฤษภาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

26 สิงหาคม 1965

คุณพ่อยอแซฟ ทนุ  เจษฎาพงศ์ภักดี

19 มีนาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

5 กันยายน 1968

คุณพ่อเปโตร ธนากร  เลาหบุตร

29 มิถุนายน

1 กุมภาพันธ์ 1997

4 ธันวาคม 1969

คุณพ่อยอห์นบอสโก  สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

31 มกราคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

1 พฤษภาคม 1969

คุณพ่ออัลแซลม์ อดิศักดิ์  กิจบุญชู

21 เมษายน

1 กุมภาพันธ์ 1997

2 มกราคม 1969

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อภิเดช   สุภาจักร์       

3 ธันวาคม

1 กุมภาพันธ์ 1997

18 เมษายน 1967

คุณพ่อยอแซฟ กุลบุตร  ตรีมรรคา

19 มีนาคม

31 พฤษภาคม 1998

13 สิงหาคม 1969

คุณพ่อเกรโกรี เทิดศักดิ์  กิจสวัสดิ์

3 กันยายน

15 พฤษภาคม 1999

23 ธันวาคม 1968

คุณพ่ออันตน นิพนธ์  สิริวราวุธ

13 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

21 มกราคม 1967

คุณพ่อชาร์ลสโบโรเมโอ สุรศักดิ์  อัมพาภรณ์ 

4 พฤศจิกายน

11 มิถุนายน 2000

8 มีนาคม 1969

คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์  แก้วขจร

29 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

9 มิถุนายน 1969

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์

24 มิถุนายน

11 มิถุนายน 2000

11 พฤษภาคม 1970

คุณพ่อเปาโล พรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

14 เมษายน 1971

คุณพ่อเอ็มมานูแอล สหพล  ตั้งถาวร

25 ธันวาคม

3 มิถุนายน 2001

14 มกราคม 1970

คุณพ่อเปาโล ยอดชาย  เล็กประเสริฐ

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

9 สิงหาคม 1972

คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์  หอมประทุม

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

14 กรกฎาคม 1971

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์  ลิขิตธรรม

29 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2001

7 เมษายน 1972

คุณพ่ออันตน เอกชัย  โสรัจจกิจ

13 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

1 มกราคม 1972

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เกรียงชัย  ตรีมรรคา

24 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

3 มีนาคม 1972

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์สมหมาย มธุรสสุวรรณ

3 ธันวาคม

19 พฤษภาคม 2002

5 มีนาคม 1970

คุณพ่อเปโตร ธนันต์ธง  สุขสุทิพย์

29 มิถุนายน

19 พฤษภาคม 2002

18 ตุลาคม 1971

คุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล

28 สิงหาคม

19 พฤษภาคม 2002

9 ตุลาคม 1972

คุณพ่อยอแซฟ อิทธิพล ศรีรัตนะ

19 มีนาคม

8 มิถุนายน 2003

29 เมษายน 1974

คุณพ่อเบเนดิก พรชัย แก้วแหวน

11 กรกฎาคม

8 มิถุนายน 2003

11 ธันวาคม 1972

คุณพ่ออันตน ประจักษ์ บุญเผ่า

13 มิถุนายน

8 มิถุนายน 2003

8 พฤศจิกายน 1973

คุณพ่อไมเกิ้ล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ

29 กันยายน

8 มิถุนายน 2003

30 สิงหาคม 1973

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

29 มิถุนายน

30 พฤษภาคม 2004

11 พฤษภาคม 1975

คุณพ่อยอแซฟ พรชัย วิลาลัย

19 มีนาคม

30 พฤษภาคม 2004

19 ตุลาคม 1975

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์  ทอแสงธรรม     

3 กรกฎาคม

15 พฤษภาคม 2005

21 มกราคม 1976

คุณพ่ออันตน สราวุธ  อมรดิษฐ์

13 มิถุนายน

15 พฤษภาคม 2005

3 มีนาคม 1970

คุณพ่อยอแซฟวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

19 มีนาคม

15 พฤษภาคม 2005

24 กันยายน 1973

คุณพ่อสเตเฟน  วุฒิไกร  ชินทร์นลัย

26 ธันวาคม

27 พฤษภาคม 2007

16 สิงหาคม 1978

คุณพ่อยอห์น บอสโก ณรงค์  รวมอร่าม

31 มกราคม

3 พฤษภาคม 2008

8 มกราคม 1979

คุณพ่อยอแซฟ วินัย  ฤทธิบุญชัย

19 มีนาคม

3 พฤษภาคม 2008

28 พฤศจิกายน 1977

คุณพ่อเปาโล ศวง  วิจิตรวงศ์

29 มิถุนายน

24 มกราคม 2009

1 กรกฎาคม 1979

คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์  หลิวสิริ

19 มีนาคม

12 มิถุนายน 2010

21 กุมภาพันธ์ 1981

คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

29 มิถุนายน

12 มิถุนายน 2011

24 กุมภาพันธ์ 1983

คุณพ่อมีคาแอล ณัฎฐวี  กังก๋ง

29 กันยายน

12 มิถุนายน 2011

11 กุมภาพันธ์ 1982

คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย  ไชยเผือก

19 มีนาคม

12 มิถุนายน 2011

28 พฤศจิกายน 1980

คุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

29 มิถุนายน

27 พฤษภาคม 2012

3  เมษายน 1983  

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง

24 มิถุนายน

27 พฤษภาคม 2012

13 กันยายน 1982

คุณพ่อยอแซฟ  ทัศมะ  กิจประยูร

19 มีนาคม

27 พฤษภาคม 2012

1 กุมภาพันธ์ 1982 

คุณพ่อยออากิม ธนายุทธ  ผลาผล

26 กรกฎาคม

19  พฤษภาคม 2013 

16 กุมภาพันธ์ 1984 

คุณพ่ออันตน  วิทยา เลิศทนงศักดิ์

13 มิถุนายน

19  พฤษภาคม 2013 

2 มกราคม 1984

คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

19 มีนาคม

10 พฤษภาคม 2014 

18 พฤษภาคม 1985

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

19 มีนาคม

10 พฤษภาคม 2014 

30 มกราคม 1985 

คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย

26 ธันวาคม

10 พฤษภาคม 2014 

18 พฤษภาคม 1985

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

29 มิถุนายน

23 พฤษภาคม 2015

24 พฤษภาคม 1982

คุณพ่อเปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

29 มิถุนายน

23 พฤษภาคม 2015

16 กรกฎาคม 1984

คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

29 มิถุนายน

20 สิงหาคม 2016

29 พฤศจิกายน 1986

คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

19 มีนาคม

20 สิงหาคม 2016

10 มีนาคม 1985

คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

13 มิถุนายน

10 มิถุนายน 2017

21 กรกฎาคม 1986

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

24 มิถุนายน

10 มิถุนายน 2017

16 สิงหาคม 1985 

คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว

9 มีนาคม

16 สิงหาคม 2020

14 มกราคม 1989

คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

29 มิถุนายน

16 สิงหาคม 2020

27 พฤษภาคม 1991

คุณพ่อเปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ

29 มิถุนายน

17 ตุลาคม 2021 

3 มิถุนายน 1987

คุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ

29 มิถุนายน

17 ตุลาคม 2021 

3 ตุลาคม 1989

คุณพ่อยอห์น บอสโก รัฐพล  งามอัชฌา

31 มกราคม

25 มิถุนายน 2022

1 มีนาคม 1989

คุณพ่อยอแซฟ ณัฐชัย  อิ่มไพร

19 มีนาคม

25 มิถุนายน 2022

25 มีนาคม 1991

คุณพ่ออันเดร ธนบูรณ์  พูนผล

30 พฤศจิกายน

25 มิถุนายน 2022

7 มกราคม 1992

คุณพ่อมัทธิว สาโรช  เมธีพิทักษ์กุล

21 กันยายน

25 มิถุนายน 2022

18 กุมภาพันธ์ 1993