พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน

 
พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน
  
Archbishop John Gordon
Nominated  Apostolic Delegate February 10,1962
ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทยและมลายู 
 
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ได้ทรงแต่งตั้ง พระสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ผู้รักษาการแทนทูต เป็นพระสมณทูต ประจำประเทศไทยและมลายู  ขณะเดียวกัน ก็ทรงแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชด้วย
 
พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1912 ที่ แคลร์แคสเซิล จังหวัดแคลร์ สังฆมณฑลดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ หลังจากผ่านการศึกษาในโรงเรียนมัธยมเซนต์แฟลน เนินคอลเลช ที่เ อนนิส   
 
ปี ค.ศ. 1929 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เข้าศึกษาที่โฮลี่ครอสคอลเลช อันเป็นสามเณราลัยประจำอัครสังฆมณฑลดับลิน และในเวลาเดียวกันได้ศึกษาปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยแห่งดับลิน
 
 ปี ค.ศ. 1932 ย้ายไปที่สมณวิทยาลัยไอริซที่โรมและศึกษาเทวศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลาเตรัน 
 
จากปี ค.ศ.1947 ถึง ค.ศ. 1950 ศึกษาวิชานิติศาสตร์ของพระศาสนจักรที่มหาวิทยาลัย เกรโกเรียน ที่กรุงโรม 
ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1936  ณ มหาวิหารนักบุญยวง เดอ ลาตรัน กรุงโรม 
 
หลังจากที่ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านได้รับหน้าที่ดังนี้ :-
 
ปี ค.ศ. 1936-1941 กลับไปรับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนปรัชญาและกฎหมายของพระศาสนจักร ที่สามเณราลัยนักบุญปาตริก ที่คาร์โลว์ 
 
ปี ค.ศ. 1941-1946 เป็นวิญญาณรักษ์ อารามภคีนีคณะโดมินิกัน และเป็นเลขาธิการแห่งชาติ ประจำคณะเผยแพร่ความเชื่อ
 
 ปี ค.ศ. 1947-1952 ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านการทูตในสำนักเลขาธิการแห่งรัฐวาติกัน  
 
ปี ค.ศ. 1952-1957 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการของสถานอัครสมณทูตที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย 
 
 
 
ปี ค.ศ. 1958 พระสมณทูตได้มารับหน้าที่เป็นสมณทูตประจำประเทศไทย
 
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1962 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จเปิดอาคารใหม่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และในตอนค่ำวันเดียวกันพระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน เดินทางไปกรุงโรม เพื่อรับการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช
 
วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1962 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช ที่ วัดประจำของสมณวิทยาลัย โปรปากันดาฟีเด ณ กรุงโรม พระคาร์ดินัลอัมเลโต ยวง ชีโกญานี เลขาธิการวาติกัน ได้เป็นผู้ประกอบพิธีอภิเษก
 
 
วันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1962 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอนได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย มีผู้ไปต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นจำนวนมาก
 
วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1962   สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มสตรีช่วยมิสซาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานค๊อกเทล ถวายเกียรติแด่ พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน  ที่บ้าน นายแพทย์ประเสริฐ สมบุญธรรม ถนนเพลินจิต เนื่องในโอกาสที่พระสมณทูตได้รับอภิเษกเป็นพ ระอัครสังฆราช บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ได้ไปร่วมในงานประกอบด้วยฝ่าย พระศาสนจักร เจ้านายฝ่ายไทย   คณะทูตานุทูต พ่อค้าคหบดี
 
วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1962 ได้จัดงานฉลองในโอกาสพระสมณทูตได้รับพระสมณศักดิ์ เป็นพระอัครสังฆราช ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ นายแสวง เตียวไพบูลย์  นายกสมาคมคาทอลิก ได้กล่าวสุนทรพจน์ แสดงความยินดีและพระสมณทูตได้กล่าวตอบ พระสงฆ์   นายกสมาคม ภราดา ภคินี  และพี่น้องคาทอลิกทั้งมวล ความว่า  
 

“ข้าพเจ้า ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมคาทอลิก ตลอดจนคณะกรรมการ ทุกท่านข้าพเจ้าไม่สามารถจะสรรหาถ้อยคำใดมากล่าว เพื่อขอบคุณซาบซึ้งใจในการที่ท่านได้จัดงานต้อนรับอย่างประทับใจในค่ำวันนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวคาทอลิกทุกคนที่ได้มีน้ำใจดีมาแสดงความยินดีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณโดยใช้ภาษาของข้าพเจ้าเองว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชุมนุม ณ ที่นี้สักพันครั้ง รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มาร่วมด้วย และขอแสดงความขอบคุณเป็นอ ย่างยิ่งในการต้อนรับซึ่งข้าพเจ้าได้รับจากชาวคาทอลิกเป็นจำนวนมากนับ แต่ข้าพเจ้าได้กลับจากโรม  ข้าพเจ้าเข้าใจดีถึงการจัดงานต้อนรับในค่ำวันนี้ว่า ก็เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาโดยผ่านทางข้าพเจ้าในฐานะผู้แทนประจำอยู่ในประเทศไทย โดยที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นหลายครั้ง เมื่อคราวไปกรุงโรมครั้ง ที่แล้วมานี้ จึงใคร่ขอย้ำว่า สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงพระดำรัสถึงพระศาสนจักรในประเทศไทยด้วยความรักและห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และพระองค์ได้ทรงสนพระทัยอย่างแท้จริงถึงรายงานต่างๆที่ข้าพเจ้า นำทูลเกล้าถวาย เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมคาทอลิกในประเทศไทย  
 
ตามที่ท่านนายกสมาคมได้กล่าวว่า การมีสมณทูตประจำประเทศไทย เป็นสักขีพยานให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ในภาคนี้ ย่อมเป็นการยอมรับถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้น ข้าพเจ้าขอให้ความเข้มแข็ง ที่จะเร่งให้กิจกรรมนั้นขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่ข้าพเจ้า  มีโอกาสไปร่วมชุมนุมไม่ว่า ณ ที่แห่งใด ข้าพเจ้าก็ถือโอกาสกล่าวถึงการที่จะได้มีพระสงฆ์ไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอยู่เสมอ    
การที่จะเร่งงานให้ถึงขั้นที่ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรารถนาที่จะได้เห็น และข้าพเจ้าตลอดจนทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้เห็น คือ พระศาสนจักรในประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดทั้งประเทศซึ่งจะเป็นตัวแทนของชาติได้เป็นอย่างดี ข้อนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้บิดามารดาทั้งหลาย จงได้สังวรถึง กระแสเรียก โดยเฉพาะกระแสเรียกเพื่อเป็นพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดสำหรับทุกคน คือให้มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นจากครอบครัวต่างๆ  เพื่อจะได้มีพระสงฆ์ไทยมากขึ้นจะได้เป็นตัวแทนของ พระศาสนจักรและประเทศชาติ
 
ตลอดเวลาสี่ปีที่ข้าพเจ้าได้มาอยู่กับพวกท่าน ข้าพเจ้าได้รับแต่ความเอื้ออารีและความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะต้องได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดไป ขอให้ท่านนายกสมาคมจงดำเนิ นงานต่อไปด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และการเสียสละ และด้วยคำภาวนาอันร้อนรน เพื่อที่จะได้มีพระสงฆ์เพิ่มขึ้นทันกับความต้องการ และความเจริญรุ่งเรืองของ พระศาสนจักร
 

ที่สุด ข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกครั้งในความเอื้ออารี และความปรารถนาดีพวกท่าน โดยเฉพาะท่านนายกและคณะกรรมการของสมาคมคาทอลิก ซึ่งต้องเหนื่อยในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนี้ ตลอดจนภคินีแห่งเซนต์ปอลเดอชารต์ ที่ได้กรุณาให้สถานที่และเปิดประตูต้อนรับพวกเราด้วยความยินดี ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านชาวคาทอลิกในประเทศไทย  จงมีแต่ความสุขความเจริญ” 
 
วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1962 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมพิธีเสกและเปิดบ้านนาซาแร็ธ ที่วัดฟาติมา ถนนดินแดง 
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เป็นเจ้าภาพโอกาสฉลองวันครบรอบสมณาภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  ณ โรงแรมเอราวัณ
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 พระสมณทูตได้เป็นประธานโปรดศีลกำลังแก่นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 7-8 ธันวาคม ค.ศ.1962 พระสมณทูตยอห์น กอร์ดอน ได้ไปเป็นประธานในโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีสัตบุรุษมาต้อนรับอย่างล้นหลาม ทั้งเป็นขบวนและไม่เป็นขบวน และในวันที่ 8 ธันวาคม เป็นวันฉลองมีขบวนแห่ พระสมณทูตอย่างมโหฬาร
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1963 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมงานสุวรรณสมโภช 50 ปี แห่งสังฆภาพ ของพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 

วันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.1963 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมพิธีเสกวัดใหม่ ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก พระสมณทูตอวยพรศีลมหาสนิท ในวันนั้นมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจนแน่นวัด
 
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ร่วมถวายมิสซา และเสกเปิดวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษจากวัดใกล้และไกลมาร่วมแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่น
 
วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1963 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีไว้อาลัยอย่างเป็นทางการ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ยวง ที่ 23 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1963  พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปเป็นประธานในพิธีเสกศิลาแรก วัดคาทอลิก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1963 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปส่งพระสังฆราช ยวง นิตโย ที่สนามบินดอนเมือง ในโอกาสไปรับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ที่กรุงโรม
 
วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1964 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ไปถวายมิสซาในโอกาสฉลองพระหฤทัยฯ นามประจำอาราม ที่อารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 
วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1964 ได้มีการประชุมสภาพระสังฆราชในประเทศไทย ที่สำนักมิสซังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และให้คำแนะนำ

วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1964 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานค็อกเทลฉลองวาระครบรอบปีแรก แห่งสมณาภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  มีท่านผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมถวายพระพรอย่างเนืองแน่น
 

วันที่ 4-6 ธันวาคม ค.ศ.1964 ที่โรงเรียนมาแตร์ เดอี ได้มีการสัมมนาเรื่องคำสอนแบบใหม่ พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยนที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1964 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมงานคอนเกรสพลมารี ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน พระสมณทูตกล่าวแสดงความยินดี ต่อที่ประชุม เร่งเร้าให้สมาชิกทุกคนสัตย์ซื่อต่อระเบียบของคณะ ให้ปฏิบัติงานด้วยใจร้อนรน พากเพียรและความรัก  ช่วงบ่ายพระสมณทูตอวยพรศีลมหาสนิท ปิดการประชุม 
 

วันที่ 19-20 ธันวาคม ค.ศ.1964 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมงานการกุศลวาณิชย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมคาทอลิก ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก พระสมณทูตได้มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ
 
วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1965 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ คือ คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย, คุณพ่อบุญเลิส (ยวง)
 เกตุพัตร, คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1965 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ไปเป็นประธานในการฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา จังหวัดนครนายก มีสัตบุรุษ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายจังหวัด, อำเภอและชาวต่างประเทศมาร่วมฉลองด้วย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1965 พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้ประกาศในการเลี้ยงอาหารเที่ยงในวันเสกโบสถ์พระหฤทัยเชียงใหม่ ที่ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ว่า ท่านได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเริ่มจัดตั้งสถานสมณทูตใหม่ที่อัฟริกาเหนือ
 
วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1965 สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงส่งเพื่อเป็นเกียรติ แด่ พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ที่บ้านคุณหมอประเสริฐ สมบุญธรรม ถนนเพลินจิต  พระสังฆราชยวง นิตโย พระสงฆ์, นักบวช,  ผู้แทนคณะกิจการคาทอลิก และสัตบุรุษวัดต่างๆ ไปร่วมงานประมาณ 100 คน ระหว่างงาน คุณแสวง เตียวไพบูล
 ย์ นายกสมาคมคาทอลิก กล่าวสุนทรพจน์ทบทวนภารกิจที่พระสมณทูตได้ประกอบไว้ และพระสมณทูตกล่าวตอบว่า ต้นไม้ที่ปลูกมาเป็นเวลา 7 ปี ย่อมหยั่งรากลึก พระสมณทูตสัญญาว่าจะไม่ลืมเมืองไทยตลอดชีวิต และฝากข้อสังเกตบางอย่างเป็นต้นว่า ชาวคาทอลิกในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดยังมีการพบปะสังสรรค์กันน้อยมาก พระสมณทูตรู้สึกว่า การร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ และฆราวาสเป็นไปด้วยดี ขอให้สายสัมพันธ์นี้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ที่สุดพระสมณทูตย้ำเตือนเรื่องการส่งเสริมพระกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ นักบวช เพราะประเทศไทยยังต้องการ พระสงฆ์ นักบวช   อีกมากมาย   งานเลี้ยงส่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1965 ที่โรงแรมเอราวัณ พระอัครสังฆราชยอห์น กอร์ดอน ได้จัดงานรับรองอำลาเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ประจำกลุ่มประเทศอัฟริกาเหนือ มีท่านผู้มีเกียรติไปร่วมงานอย่างคับคั่ง
 

วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1965 พระสมณทูตก็ได้เดินทางจากประเทศไทย โดยเครื่องบินบริษัทอาลีตาเลีย เวลา 22.50 น. ท่ามกลางผู้ไปส่งพอสมควร
 
ข้อมูลจากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ.1962-1965