พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม


พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม 

(Archbishop Paul Tschang In-Nam) 
 
พระสมณทูตประจำประเทศไทย, กัมพูชา, พม่าและลาว
 
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2012
 
 
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ประกาศแต่งตั้ง พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ณ ประเทศยูกันดา ให้มารับหน้าที่พระสมณทูตประจำประเทศไทย,กัมพูชา,พม่าและลาว
 
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เกิดวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1949 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1976 สังกัดสังฆมณทลชองจู 
 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทูตของสันตะสำนัก และปริญญาเอกด้านเทววิทยา เริ่มเข้ารับหน้าที่ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1985
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985-2002 ได้ปฏิบัติงานด้านการทูตในตำแหน่งหน้าที่เลขาธิการและที่ปรึกษาประจำสถานสมณทูต ประเทศเอลซัลวาดอร์, เอธิโอเปีย, ซีเรีย, ฝรั่งเศล, กรีซ, เบลเยี่ยม และทำหน้าที่ในสำนักเลขาธิการของสันตะสำนัก
 
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชกิรติศักดิ์แห่งอมานเซีย และพระสมณทูตประจำประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ได้รับการอภิเษกพระสังฆราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.  2003
 
วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระสมณทูตประจำประเทศยูกันดา
 
ท่านมีความสามารถด้านภาษา : อังกฤษ, อิตาเลียน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส และสเปน
 
คติพจน์ประจำตัวของท่าน คือ   "พระเจ้าคือความสว่างของข้าพเจ้า" (Dominus Lux Mea)
 
 
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำโดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระอัครสังฆราชยอห์น เซ็ง ฮี ประธานสภาพระสังฆราชฯ พม่า พระสังฆราชกีเก้ ฟิกาเรโด จากกัมพูชา พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม ร่วมต้อนรับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว อายุ 63 ปี ซึ่งเดินทางจากประเทศเกาหลี มาถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 13.10 น.  ของวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ด้วยเที่ยวบิน TG 659 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วยพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ให้เกียรติร่วมต้อนรับพระสมณทูตที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย