พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล

 

พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล

Archbishop Giovanni d’ Anielle 

เอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว 

 
มอนซินญอร์ มาเรค ซาเลฟสกี้ อุปทูตสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าวันพุธที่  22 กันยายน ค.ศ. 2010 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 16 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำสาธารณรัฐคองโก ให้เป็นพระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว
 
ประวัติโดยย่อ
พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เกิดวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1955 ที่อเวร์ซ่า แคว้นคาเซร์ต้า ประเทศอิตาลี ได้รับศีลบวชพระสงฆ์เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1978
 
หลังจากจบการศึกษาที่สถาบันอบรมทางการทูตของสันตะสำนัก ท่านได้ทำหน้าที่ด้านการทูตตั้งแต่ 1 มิถุนายน 1983 ผ่านประสบการณ์ด้า นการทูตในประเทศบูรุนดี, ไทย, เลบานอน,บราซิล และทำหน้าที่ในแผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำสำนักเลขาธิการของสันตะสำนั ก (วาติกัน) ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่ง Paestum และพระสมณทูตประจำสาธารณรัฐคองโก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2001 ได้รับการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชโดย  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2002 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
 
ท่านมีความสามารถในด้านภาษาอิตาเลียน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส   
   
พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย องค์ที่ 11 สืบต่อจากพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนัก คีโอ ซึ่งได้ัรับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตประจำประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2010
 
(สาธารณรัฐคองโกที่พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตเป็นเวลา 9 ปี มีประชากร 7 ล้านคน ประมาณ 3.5  ล้านคนเป็นคาทอลิก ประกอบด้วย 41 สังฆมณฑล และ 6 อัครสังฆมณฑล มีพระสังฆราชที่ยังมีชีวิตอยู๋ 75 องค์ อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)
 
ต้อนรับพระสมณทูต 
วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และสถานทูตวาติกัน
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยและสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำโดยพระสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชฯ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชฯ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชโอลิเวียร์ชมิตต์ เฮาส์เลอร์ จากประเทศกัมพูชา พระสังฆราชยอห์น  จากประเทศพม่า  คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล  คุณพ่อวรยุทธ  กิจบำรุง  คุณพ่ออนุชา  ไชยเดช  ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ จากสำนักงานสภาฯ และผู้แทนนักบวช ชาย-หญิง ร่วมต้อนรับพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล พระสมณทูต ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.45 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติร่วมต้อนรับพระสมณทูตที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนเดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งให้พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่าและลาว ไปรับหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล
 
เลี้ยงอำลาพระสมณทูต 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 ที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงอำลาพระอัครสังฆราชโจวานนี ดา นีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่ง เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล
 
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตลอดจนในนามของพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส แสดงความยินดีต่อพระสมณทูตที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้ท่านไปเป็นเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนคาทอลิกมากที่สุดในโลก (ประมาณ 200 ล้านคน)
 
“พวกเราอาลัยท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านเพิ่งมาประจำอยู่กับพวกเราในเมืองไทยได้ไม่นาน บางสังฆมณฑลยังไม่มีโอกาสได้ต้อนรับพระคุณเจ้าเลย พวกเราเชื่อว่า พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกว่าสำหรับชีวิตของพระคุณเจ้า ขอองค์พระเจ้าและแม่พระทรงประทานพระพรแด่พระคุณเจ้า พวกเราจะไม่ลืมพระคุณเจ้าในคำภาวนาของเรา”
 
 
หลังจากที่ได้รับของที่ระลึกจากผู้แทนพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และองค์กรฆราวาสต่างๆแล้วพระสมณทูตได้กล่าวตอบขอบคุณ และแจ้งว่า “ในช่วงระยะเวลานี้ไปที่ไหนก็จะได้ยินแต่คำว่าอยู่สั้นเกินไป ขอยอมรับว่าเมื่อครั้งที่ได้มาประจำที่สถานทูตวาติกันที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก เมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้ว  ตอนที่ต้องย้ายไปที่อื่นได้สวดขอพระให้ได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ตอบสนองคำภาวนาโดยให้ได้กลับมาประจำที่กรุงเทพฯ ตามที่ได้วิงวอนขอ และบัดนี้จำต้องย้ายไปแล้วทั้งๆ ที่อยู่ได้ไม่นาน  แต่นี่คือชีวิต ชีวิตที่เราควรขอบพระ คุณพระเจ้าเสมอ ขอบพระคุณสำหรับพระพรต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้าผ่านทางพวกท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้มีโอกาสพบกั บเพื่อนเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคาร์ดินัล (ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู) และพวกที่เคยทำงานด้วยกันที่เซนต์หลุยส์ และยังได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่อีกเป็นจำนวนมาก” 
 
“ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ข้าพเจ้ามาประจำที่เมืองไทยครั้งนี้ ได้เห็นความเป็นจริงของพระศาสนจักรในประเทศไทยทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคราวที่ได้ไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย ตลอดจนโอกาสที่ไปเยี่ยมอีกบางสังฆมณฑล อย่างเช่นสังฆมณฑลอุดรธานี เห็นได้ชัดว่าพระศาสนจักรใกล้ชิดกับประชาชนมาก เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ ได้เห็นพระศาสนจักรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ เสียดายที่ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมอีกหลายสังฆมณฑลทั้งๆที่ได้ตั้งใจไว้แล้ว”
 
“ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เห็นฆราวาสมีความเข้มแข็ง ดีใจที่เห็นฆราวาสสตรีหลายคนในงานค่ำวันนี้ ได้เห็นการร่วมใจกันทำงานรับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะได้มีโอกาสมาเมืองไทยอีกอาจในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งโปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้ามีที่สำหรับทุกท่านในหัวใจของข้าพเจ้าเสมอ”
 
“ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช บรรดาเจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่ได้ทำงานช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระคาร์ดินัลเป็นพิเศษ ที่ถึงแม้วันเวลาผ่านไป 25 ปีพระคุณเจ้าก็ยังให้ความเป็นกันเองต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างมากเช่นเคย”
 
“ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนาตลอดไป”    
 
 
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติ กันประจำประเทศไทย โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้ไปประจำหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล โดยเชิญสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เอกอัครราชทูต ทูตานุทูต ผู้แทนจากภาครัฐบาล ผู้แทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2012 ที่โรงแรมอโนมา และในพิธีมีการกล่าวขอบคุณอำลาพระสมณทูตโจวานนี ดานีเอลโล โดยดร.ริชาร์ด ตีตุส เอไก เอกอัครราชทูตเคนยา ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีทูตานุทูต