พระสมณทูต เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน

 
 
พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน
 
Archbishop Renato Raffaele Martino
 
ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา และสิงคโปร์ และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,มาเลเซีย, บรูไน, และเมียนมาร์
 
 ได้รับตำแหน่งวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1980
Nominated Apostolic Pro-Nuncio September 14, 1980
 
 
วันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1980 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงแต่งตั้งพระพระสมณทูตองค์ใหม่ 
 
พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน เกิดที่เมืองซาแลร์โน ทางใต้ของอิตาลี วันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1957 ท่านได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกรโกเลียน และมหาวิทยาลัยลาเตรันได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายพระศาสนจักร พระอัครสังฆราชเรนาโต มาร์ติโน เคยประจำทำงานที่สถานเอกอัครสมณทูตที่ประเทศการากัว ฟิลิปปินส์และเลบานอน นอกนั้นท่านยังได้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการทูต ที่สำนักพระสมณทูตประจำประเทศแคนาดา และตำแหน่งสุดท้ายของท่าน ก่อนได้รับตำแหน่งเอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทย ท่านประจำอยู่ที่สำนักเอกอัครสมณทูตในฐานะที่ปรึกษาที่ประเทศบราซิล
 
วันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีสหบูชามิสซาหน้าศพ คุณแม่มารีอาเคลือบ กิจบุญชู (มารดาของพระอัคร สังฆราช ไมเกิ้ล  มีชัย กิจบุญชู ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยเป็นประธานร่วมกับพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปเป็นประธานในพิธีสหบูชามิสซาสมโภชอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี ร่วมกับพระสังฆราช 7 องค์ พระสงฆ์ประมาณ 50 องค์และสัตบุรุษร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ค.ศ.1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเสกอาสนวิหารแม่ประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ร่วมด้วยบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงจากทุกสังฆมณฑล ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมในงานอย่างคับคั่ง
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้พบผู้แทนกิจการคาทอลิก ในโอกาสประชุมร่างข้อบังคับของสภาฆราวาสฯ คาทอลิกแห่งประเทศไทย
 
 
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1981 ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีสหบูชามิสซาต้อนรับ พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน พระอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง สามเณรจากวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน และสัตบุรุษเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 
   
ขบวนพระสงฆ์ พระสังฆราช นำ ฯพณฯ เข้าสู่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อประกอบพิธีสหบูชสมิสซาคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ จากวิทยาลัยแสงธรรม  ได้อธิบายถึงความหมายของพระสมณทูต ระดับต่างๆ พร้อมทั้งขอบข่ายหน้าที่ในฐานะผู้แทนองค์สมเด็จพระสันตะปาปา 
 
ก่อนเริ่มพิธี พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราชประเทศไทย  ได้อ่านพระราชสาส์นตราตั้งจากวาติกัน แต่งตั้ง พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสที่ ฯพณฯ เข้าเฝ้าถวายสาส์นตราตั้งที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
 
เมื่อถึงภาคถวาย ผู้แทนคาทอลิกได้ถวายแหวนและไม้เท้าประจำตำแหน่งพระสังฆราชให้พระสมณทูต จบพิธีถวายสหบูชามิสซาสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในนามประชาสัตบุรุษคาทอลิกในประเทศไทย ได้อ่านสุนทรพจน์ต้อนรับพระสมณทูต ความว่า พระศาสนจักรในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส รู้สึกชื่นชมที่ได้มาร่วมถวายสหบูชามิสซานี้ เพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้พระศาสนจักรในประเทศไทยมีผู้แทนองค์ใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปา พระศาสนจักรในประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและขอต้อนรับพระอัครสังฆราชด้วยความปิติโสมนัส
  
แม้ว่าพระวรสารได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้ว แต่จำนวนชาวคาทอลิกไทยยังมีน้อย อย่างไรก็ดีองค์ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปามาประจำประเทศตั้งแต่ ค.ศ.1969 แสดงว่าพระองค์ท่านทรงรักและห่วงใยคริสตชนชาวไทยเสมอมาขอให้คำมั่นกับพระอัครสังฆราชว่าจะพยายามเจริญชีวิตในความเชื่อ และเป็นพยานถึงความสัตย์จริงของพระเป็นเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่
 
ขอถือโอกาสนี้ กราบถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อพระสมณทูตมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านขอได้โปรดกราบทูลแทนด้วยว่า ประชาชนคาทอลิกชาวไทยรักเคารพและภาวนาเพื่อพระองค์ท่าน และเพื่อพระภารกิจของพระองค์ท่านด้วย พวกเราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านในพระคริสตเจ้าเสมอ และสำหรับพระสมณทูตพวกเราใคร่ขอมอบแหวนและไม้เท้านี้เป็นอนุสรณ์แห่งความผูกพันฉันบิดากับบุตรตลอดไป 
 
สุดท้ายนี้ ขอร่วมจิตอธิษฐานระหว่างมิสซาวันนี้และต่อๆไป ขอพระเป็นเจ้าอำนวยพระพรให้ พระสมณทูตมีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเป็นพลังและแสงสว่างส่องชีวิตและภารกิจของพระสมณทูตให้ประสบแต่ความสำเร็จตลอดไป
 
พระสมณทูต กล่าวตอบสรุปความว่า พระสมณทูตขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรและคำกล่าวต้อนรับ และขอบคุณสำหรับของกำนัลอันมีค่าและมีความหมาย คือแหวนกับไม้เท้า เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเคารพรักที่ท่านทั้งหลายมีต่อผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันที่เรามีต่อกันฉันนายชุมพาบาลต่อฝูงแกะ
 
พระสมณทูต มาปรากฏตัวเย็นวันนี้ เพื่อที่จะมอบสาส์นฉบับหนึ่งให้พระอัครสังฆราชประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย โดยอาศัยสาส์นฉบับนี้ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมีพระประสงค์จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งให้พระสมณทูตเป็นผู้แทนของพระองค์ท่านประจำประเทศไทย บรรดาพระสังฆราชเองก็อยากให้ประกาศข่าวนี้ต่อหน้าท่านทั้งหลายด้วย เพื่อแสดงว่าคริสตสานิกชนชาวไทยก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรแม่ คือพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม ซึ่งมีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นองค์พระประมุ พระอัครสังฆราช ขอส่งความคารวะจากใจจริงมายังบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องคริตชนทุกท่าน ทั้งที่มาร่วมในพิธีนี้ และที่อยู่ที่อื่นๆ ในประเทศไทย แม้ว่า จะเป็นพระศาสนจักรของชนส่วนน้อย แต่ไม่สำคัญเพราะพลังแห่งพระศาสนจักรไม่ได้อยู่ที่จำนวน แต่อยู่ที่กิจการงานแพร่ธรรมเพราะพระคริสตเจ้าทรงเป็นบ่อเกิดแห่งงานแพร่ธรรม หน้าที่แพร่ธรรมนี้พระคริส ตเจ้าได้รับมาจากพระบิดาโดยตรง เพราะเหตุนี้เอง เมื่อคริสตชนทุกคนรวมกันในพระคริสตเจ้าผู้เป็นทั้งศีรษะและผู้นำคริสตชนก็เป็นอัครสาวกด้วยลูกๆ ของพระศาสนจักรต้องมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรม แต่บ่อยครั้งหลายๆ คนไม่พร้อมที่จะรับพระวาจาของพระเจ้า เพราะว่าความเจริญ วัฒนธรรมและความเชื่อถือด้านศาสนาต่างกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อจิตใจของเขาในขณะนี้
 
 
ที่จริงงานเผยแพร่ความเชื่อยังเป็นหน้าที่เอกของคริสตชน ถ้าเราไม่สามารถเผยแพร่ธรรมด้วยการเทศน์สอน ก็แพร่ธรรมด้วยตัวอย่างอันดีในชีวิต ซึ่งจะเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในหน่วยงานต่างๆที่แต่ละท่านสังกัดอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระศาสนจักรของชนส่วนน้อยก็จะเป็นพยานแท้และเป็นเครื่องหมายของพระคริสตเจ้าท่ามกลางนานาชาติ
 
พระอัครสังฆราช ตั้งใจว่าจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่คริสตชนไทยทุกคน ในอันที่จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และในกิจการงานต่างๆ ที่ปฏิบัติ   
                                                    
วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีฉลองวัดนักบุญยอแซฟพนัสนิคม ชลบุรี และพระสมณทูตได้มอบเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อพระศาสนจักร
 
วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีเสกวัดนักบุญเปาโล และบวชพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล  มาร์ติโน ได้เข้าเยี่ยม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในโอกาสรับตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
 
วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้จัดงานเลี้ยงอำลา คุณพ่ออเลสซานโดร แดรริโก อุปทูต เนื่องในโอกาสครบวาระ ในประเทศไทยและเลี้ยงต้อนรับคุณพ่อฟลอเรนติโน โกเมซ อุปทูตองค์ใหม่ประจำประเทศไทย ณ ตึกรับรองโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมลฑลราชบุรี ที่วัดดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 
วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1981 วันสื่อมวลชนสากล ได้จัดพิธีมิสซาขึ้นที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีอวยพรเป็นพิเศษแก่คนพิการด้วย
 
 
วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้นำพระคาร์ดินัลอักเนโล รอสซี หัวหน้ากระทรวงเผยแพร่ความเชื่อแห่งกรุงโรม เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ ณ สำนักเลขาธิการ สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรเพื่อถวายเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ในนามพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
  
พระคาร์ดินัล อักเนโล รอสซี ได้เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1981 เพื่อเยี่ยมเยียนพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และในโอกาสนี้ ได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อร่วมงานฉลองการประกาศพระศาสนาครบ 100 ปีด้วย และได้เดินทางกลับมาพักที่สำนักพระสมณทูต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย พระคาร์ดินัล ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนสังฆมณฑลต่างๆ และในระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม พระคาร์ดินัล อยู่ในระหว่างการเยือนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  พระคาร์ดินัลได้เดินทางกลับกรุงโรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.1981 
 
  
วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1981 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน  ได้ไปร่วมพิธีเปิดอาคาร “สามัคคีธรรม” ซึ่งใช้เป็นอาคารในการฝึกอบรมต่างๆ งานศาสนสัมพันธ์และงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ที่วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดราชบุรี และได้มอบประกาศเกียรติคุณจากวาติกันให้กับคุณพ่อยอห์นอุลลิอานา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชมเชยผลงานเสียสละ ต่างๆ ของคุณพ่อด้วย
 
วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1981 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราโชวาทให้ พระอัครสังฆราชเรนาโต มาร์ติโน  พระอัครสมณทูต พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู และ คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงาน คาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เฝ้าทูลถวายเงินสำหรับพระราชทานให้ใช้ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (โครงการก่อสร้างเขื่อนและธนาคารข้าว)
 
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเราโต ราฟาแอลเล มาร์ติโน ได้ไปร่วมมิสซาในการจัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 11 ที่สภาการศึกษาคาทอลิกระหว่างประเทศจัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หลังมิสซาได้มีการเลี้ยงรับรอง ณ สถานทูตวาติกัน ถนนสาทรวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต รา ฟาแอลเล มาร์ติโน ได้ไปงานฉลอง 25 ปี ของการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอแซฟเสวียง ศุระศรางค์ ที่โรงเรียนภายในหมู่บ้านกุฎีจีน
 
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปเป็นเกียร ติในงานฉลองวัดและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่วัดนักบุญยอแซฟตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1982 มีสหบูชามิสซาเพื่อเป็นการฉลอง 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ท่ามกลางสัตบุรุษจำนวนมากร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในการฉลองครั้งนี้ 
 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน  ทรงเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาพระสังฆราชเอเชีย
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่นักบุญเทเรซา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมงานสุวรรณสมโภช อารามพระหฤทัยและหิรัญสมโภชคณะภคิณีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ พระอัครสมณทูตได้อ่านคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบโล่แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะ
 
วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีสหบูชามิสซาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่บริเวณสวนอัมพร พระอัครสมณทูตได้กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงร่วมพระทัยกับคริสตชนไทยในการร่วมถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีด้วยจากนั้นพระอัครสังฆราชเรนา โต ราฟาแอล มาร์ติโน ในนามของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้มอบเงินแก่พระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู  เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
 
 
 
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เป็นประธานทำพิธีเสกและเปิดอาคารบ้านเณรสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี
 
มกราคม ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปเยือนสังฆมลฑลอุดรธานี 
 
วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเสกหอประชุมบ้านซ่งแย้ โดยได้พักค้างคืนที่สังฆมณฑลอุบลฯ
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีฉลองพระสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน พระสมณทูตตัวแทนสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยสีคิ้วและได้ประกอบพิธีมิสซาที่นั่นด้วย
 
 
วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีปลงศพคุณพ่อร็อค สนิท วรศิลป์ เจ้าอาวาสวัดพนมสารคาม สังฆมณฑลจันทบุรี
 
วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1983 ได้มีพิธีเสกกระจกศิลปกรรมอิตาลี ประกอบพิธีเสกโดยพระคาร์ดินัลไมเกิลมีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ชี้ได้แจงว่าการที่จัดให้มีการประดับหน้าต่างวัดน้อย ในโอกาสที่ขยายขนาดของวัดให้กว้างขวางขึ้นและประดับฝาผนังห้องอาหาร ในสำนักพระสมณทูตนั้นด้วยเหตุผลเนื่องในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ศิลปกรรมชิ้นนี้จึงเป็นอนุสรณ์ถาวรของโอกาสนี้ ซึ่งเป็นสถานที่พัก และทำงานของผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา
 
วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีเปิดอนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร ผู้ก่อตั้งคณะธิดาพระราชินีผู้นิรมล ณ บริเวณโรงเรียนพระแม่มารี
 
วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมพิธีเปิดการสัมมนาพระสงฆ์คาทอลิกทั่วประเทศประจำปี 1983 ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
  
วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1983 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เดินทางไปร่วมพิ ธีฉลอง 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระสังฆราชยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลราชสีมา ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1984 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปประกอบพิธีเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง
 

 
วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1984 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ประกอบพิธีแต่งตั้งอัศวินวาติกันที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติหลังพิธีมีการเลี้ยงสมโภชอัศวิน
  
วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1984 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เดินทาง ไปร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชแห่งการเป็นพระสงฆ์ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่บ้านเณรยอแซฟ สามพราน
 
วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1984 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 150 ปี โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพฯ
 
วันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสหบูชามิสซา เปิด “ปีเยาวชนสากล 2528” ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีฉลองการสถาปนานักบุญภราดามิแกล เฟเบรส คอร์เดโร ที่โรงเรียนลาซาล   บางนา กรุงเทพฯ
 
วันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีเสกวัดน้อยและเปิดอาคารใหม่บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา พระสมณทูตได้กล่าวปราศรัยโดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของบ้านเณร การมีกระแสเรียกและการหล่อเลี้ยงกระแสเรียกนั้นไว้
 
วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน  ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีปลงศพพระสังฆราชเอก ทับปิง ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก
 
วันที่ 9 มีนาคม ค..1985  พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน  ได้ไปร่วมในพิธี สหบูชามิสซาซึ่งทางอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ได้จัดงานสมโภชการบวชเป็นพระสงฆ์ครบ 50 ปี ของคุณพ่อเยราร์ด ฟอร์แตง OMI ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในสหบูชามิสซาในวโรกาสครบ 25 ปี แห่งการเป็นพระสงฆ์ของ คุณพ่อ บุญเลิศ ธาราฉัตร ผู้อำนวยการโคเออร์ อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 
 
วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วม เป็นประธานในพิธีฉลองวัดเซนต์นิโกลาส ฉลองครบ 60 ปี และบวชพระสงฆ์ใหม่องค์แรกของวัด  จังหวัดพิษณุโลก
               
วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโตราฟาแอล มาร์ติโน และพระสังฆราชยอด พิมพิสาร ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่ที่ศูนย์อพยพ บ้านวินัย จังหวัดเลย   
 
วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีบวชสังฆานุกรแห่งคณะพระมหาไถ่เป็นพระสงฆ์ ที่วัดพระราชินีแห่งสันติสุข ซอยสุขุมวิท 101  กรุงเทพฯ  
 
วันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1985  พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีสหบูชามิสซาสมโภช 100 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีบวชและแต่งตั้งสามเณรใหญ่ของสามเณรแสงธรรม ณ โบสถ์ของวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 
วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีสหมิสซาฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1985  พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน  ได้จัดพิธีสหบูชามิสซาเป็นพิเศษในวโรกาสครบรอบ 7 ปี แห่งการสมณภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 14-18 ตุลาคม ค.ศ. 1985  พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน  ได้ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี 2528 ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสหบูชามิสซาโมทนาคุณพระเป็นเจ้าเนื่องในโอกาครบรอบ 450 ปี ของคณะอุร์สุลิน วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
 
 
วันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1985 สังฆมลฑลจันทบุรีจัดสมโภช 50 ปีบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชาพร้อมกับบวชสังฆานุกร พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอลเล มาร์ติโน ได้เป็นผู้เปิดนิทรรศการกระแสเรียก
 
วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในงานฉลองพิธีเข้ารับตำแหน่งพระสังฆราชประมุขสังฆมลฑลราชบุรี ของพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ในนามพระสันตะปาปา
  
วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลอง 25 ปีวัดนักบุญเปาโลกลับใจ  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 
วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน ได้แถลงต่อสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 จะทรงมอบรางวัล “สันติภาพสากล ยอห์น ที่ 23 ”ให้แก่สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของบรรดาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมพิธี
  
วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอลเล มาร์ติโน ได้ให้เกียรติไปร่วมชมการแสดงดนตรีคลาสสิคของวงอีบีคุส เชมเบอร์ ออเคสตรา ที่จัดแสดง ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมิสซาในโอกาสครบรอบ 475 ปี ที่บรรดามิสชันนารีชาวโปรตุเกสเดินทางมาเผยแพร่พระศาสนาในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระอัครสังฆราชเรนาโต  ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมิสซาด้วย
 
วันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิดการประชุมสัมมนาประจำปี อธิการิณีเจ้าคณะนักบวชและที่ปรึกษาที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน
 
วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมในพิธีสหบูชามิสซางานวันสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่โรงเรียนเซนต์จอห์น ลาดพร้าว ท่ามกลางสัตบุรุษและแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก
 
 
 
วันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี 2529 ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จังหวัดนครปฐม
 
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน พระสมณทูต  ได้จัดงานระลึกถึงวันคล้ายวันสมณภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ณ สถาน ทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้ มีพระสงฆ์ นักบวช คณะทูตานุทูตและแขกรับเชิญมาร่วมงานด้วย
 
วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมิสซาแห่ศีลมหาสนิท และงานปิดปีสันติภาพสากล ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก
 
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1986 พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้ไปร่วมงานรัชตสมโภชฉลองครบรอบ 25 ปี ของการดำเนินกิจ การของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกและพิธีเปิด-เสกอนุสาวรีย์นักบุญยอห์น บอสโก กับนักบุญดอมินิกซาวีโอ องค์อุปถัมถ์ของโรงเรียน ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
 
 
พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน ได้จัดงานเลี้ยงอำลาหลังจากปฏิบัติหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1980 และจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้สังเกตการณ์ถาวรของสันตะสำนักวาติกัน ประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา แต่ก่อนหน้านี้จะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง งานเลี้ยงอำลามีขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 ณ สถานทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้
 
 
จากหนังสืออุดมสารรายสัปดาห์ปี ค.ศ.1980-1987