พระสมณทูต ซิลวีโอ ลูโอนี

 

พระสมณทูต ซิลวีโอ ลูโอนี

Archbishop Silvio Luoni 

ได้รับตำแหน่งวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1978
Nominated Apostolic Pro-Nuncio May 15, 1978
 
ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชาและสิงคโปร์  
และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย, บรูไน  และเมียนมาร์
  
 
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ได้ทรงแต่งตั้งพระสมณทูตประจำประเทศไทยองค์ใหม่คือ พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี สืบแทนพระสมณทูตโยวานนี โมเร็ตตี ซึ่งไปรับตำแหน่งใหม่     ที่คารทูม ประเทศซูดาน
 
พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี   เกิดที่ประเทศอิตาลี วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1920 บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1944     ได้รับปริญญาเอกสาขาเทววิทยา จากมหาวิทยาลัยเกรกอเรี่ยน อิตาลี  ได้รับแต่งตั้งให้ประจำสำนักเลขาธิการสมณกระทรวงรัฐวาติกัน  ปี ค.ศ. 1969 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ต่างพระเนตรพระกรรณ ของสมเด็จพระสันตะปาปา ในองค์การ FAO สหประชาชาติ  และในปี ค.ศ. 1971 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ต่างพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระสันตะปาปา ประจำสำนักงานสหประชาชาติและเป็นผู้แทนพิเศษ ในองค์การ ILO และ WHO ในกรุงเจนีวา 
 
วันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1978 พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี พระสมณทูตองค์ใหม่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ พระสมณทูต เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่นำเข้าห้องรับรองพิเศษ ที่นั่นมีรองอธิบดีกรมศาสนาและมีพระสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ต้อนรับที่อาคารผู้โดยสารมีพระสงฆ์นักบวชและสัตบุรุษกิจการฝ่ายศาสนารอต้อนรับอยู่ประมาณ 150 คน   
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี เข้าเฝ้าถวายสารตราตั้งจากสำนักวาติกันให้ดำรงตำแหน่งอัครสมณทูตประจำประเทศไทย ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร     
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสมโภชครบ 75 ปี วัดนักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี ในพิธีพระสมณทูต  ได้กล่าวถึงความเจริญของสังฆมณฑลราชบุรี และคณะซาเลเซียนเป็นภาษาอังกฤษ หลังพิธี   พระสมณทูตได้มอบโล่เกียรติยศแด่ผู้มีพระคุณต่อวัดนี้  
 
 
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1979 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯถวายสำเนาพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา 
 
วันที่ 18-21 ธันวาคม ค.ศ. 1979 บรรดาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยทั้ง 10 องค์ได้มาร่วมประชุมที่สำนักพระอัครสังฆราชกรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้พระอัครสังฆราช ซิลวีโอ ลูโอนี  ได้มาพบปะและให้ข้อคิดแนะนำแก่พระสังฆราชด้วย 
 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี ได้เป็นประธานเปิดงานเสกโบสถ์ประจำบ้านเณรใหญ่แสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบรรดาพระสังฆราชทั่วประเทศ พระสงฆ์ 50 องค์ นักบวชชาย-หญิง กว่า 200 คน และสัตบุรุษร่วมงาน ประมาณ 8,000 คน พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี ได้กล่าวปราศรัยและแสดงความยินดี  ที่โบสถ์แห่งนี้ได้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พระสมณทูตกล่าวว่า สามเณราลัยเป็นหัวใจของพระศาสนจักรและหัวใจข องสามเณราลัยก็คือโบสถ์ ต่อจากนั้น พระสมณทูตตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดงานปล่อยลูกโป่งมีป้ายชื่อของสามเณราลัยว่า LUX MUNDI  ขึ้นสู่ท้องฟ้า
 
วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 1980 พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี ได้อำลาประเทศไทยกลับสู่กรุงโรม พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะ ปาปา ปอลที่ 6      ให้เป็นพระสมณทูตผู้มีอำนาจเต็ม ประจำประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-ลาว และมีที่พักสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วในข ณะเดียวกันก็ได้รับเลื่อนพระสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระอัครสังฆราชและรับการอภิเษกจากพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1978
 
แต่ก่อนที่ พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี จะเดินทางมาประจำในประเทศไทย พร ะสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978 และในวันที่ 26 สิงหาคม จึงได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ คือ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 1 ซึ่งได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 3 กันยายน
 
พระสมณทูตได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1978 และขณะรอถวายสาสน์ตราตั้งอยู่นั้น พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 1 ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1978 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978 จึงได้มีพระสันตะปาปาองค์ใหม่ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
 
ระหว่างปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี เนื่องจากสุขภาพไม่ดีและอากาศในเมืองไทยไม่เหมาะกับสุขภาพมาก จึงต้องกลับอิตาลีรักษาตัวครั้งละนานๆ จนในที่สุดจำเป็นต้องอำลาจากประเทศไทยก่อนที่จะครบวาระ
 
ระหว่างที่กำลังรอการแต่งตั้งพระสมณทูตองค์ใหม่แทน พระอัครสังฆราชซิลวีโอ ลูโอนี  คุณพ่ออุปทูตอแล็สซานโดร แดร์ริโก  รักษาการแทนจนกว่าพระสมณทูตองค์ใหม่จะมา
 
ข้อมูล อุดมสารรายสัปดาห์ ปี ค.ศ. 1978-1980