พระสมณทูต โยวานนี โมเร็ตตี

 

 
พระอัครสังฆราช โยวานนี โมเร็ตตี
Archbishop Giovanni Moretti
Nominated Apostolic Pro-Nuncio September 9, 1971
 
ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา และสิงคโปร์ 
และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในประเทศ
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,มาเลเซีย, บรูไน, และเมียนมาร์
ได้รับตำแหน่งวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1971์ 
 
วันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1971 ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งพระอัครสังฆราชองค์ใหม่ประจำประเทศไทย, ลาว, เขมร, มาเลเซีย และสิงคโปร์
 
วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1971 ได้มีพิธีมิสซาอภิเษกพระสังฆราชโมเร็ตตี เป็นพระอัครสังฆราช ที่เมืองเมอินา จังหวัดโนวาโร ฝั่งทะเลสาบมักโยเ ร ภาคเหนือประเทศอิตาลีอันเป็นบ้านเกิดของพระอัครสังฆราช
 
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1971 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี เอกอัครสมณทูตได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อย
 
วันที่14 ธันวาคม ค.ศ. 1971 ในโอกาสเปิดประชุมสภาพระสังฆราชพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ตอนเที่ยงวันเดียวกันสภาพระสังฆราชได้ถือโอกาสเลี้ยงต้อนรับ พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ด้วย และในวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยง พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้เชิญสมาชิกสภาพระสังฆราชไปร่วมรับประทานอาหาร ณ สำนักพระสมณทูต ถนนสาทรใต้
 
พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี เป็นชาวอิตาเลี่ยน เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1923 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกนครมิลานสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ ลาเตราน ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายพระศาสนจักร 
 
หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่แฟรุตาและโลวาริโอ ในสังฆมณฑลโนวารา เคยร่วมงานกับนิตยสารคาทอลิกรายสัปดาห์ชื่อ มอนเตโรซา 
 
ปีค.ศ. 1957 เข้าประจำทำงานด้านการทูตของสำนักวาติกันและได้รับแต่งตั้งเป็นลำดับให้เป็นผู้แทนสำนักวาติกันประจำแคนาดาและ ออสเตรเลีย 
 
ปี ค.ศ. 1969 เป็นผู้แทนสันตะสำนักในคณะกรรมการพลังงาน ปรมณูระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาช าติที่เวียนนา จนกระทั่งวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1971 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทย ฯลฯ ได้รับอภิเษกเป็นอัครสังฆราชเกียรตินิยมแห่งวาร์ตาน่า วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1971
 
วันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1972 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายพระสมณสารตราตั้ง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 
วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1972 ผู้แทนกิจการคณะคาทอลิกต่างๆ จัดงานต้อนรับพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ที่บริเวณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน
 
วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1972 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้ไปเยี่ยมวัดแม่พระสมภพ จังหวัดเชียงราย เป็น ประธานถวายสหบูชามิสซาเที่ยงพร้อมกับพระสงฆ์อีก 2 องค์ ภาคถวายมีการฟ้อนรำถวายของแบบพื้นเมืองของชาวเหนือและของช าวเขาเผ่าอี้ก้อ หลังมิสซามีการฟ้อนเทียนเพื่อเป็นเกียรติแด่พระสมณทูต แล้วร่วมรับประทานข้าวต้มซึ่งทางวัดจัดเลี้ยงสำหรับผู้ที่มาร่วมถวายมิสซา
 
วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1972  มิสซาเวลา 10.30 น. ที่วัดเชียงราย มีสัตบุรุษจากที่ต่างๆ อาทิเช่น จาก อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน มาร่วมพิธีกัน อย่างล้นหลามเวลา 13.00 น. เดินทางต่อไปยังวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล อำเภอเชียงคำ ถึงเวลา15.00 น. หลังจากนั้น เวลา 17.30 น. พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี เป็นประธานถวายสหบูชามิสซาร่วมกับพระสงฆ์อีก 2 องค์ ระหว่างมิสซาได้โปรดศีลล้างบาปแก่ผู้ใหญ่หนึ่งคน ถึงภาคถวายมีการฟ้อนรำพื้นเมืองถวายของ หลังบทพระวรสารพระสมณทูตปราศรัยแก่คริสตังที่เชียงคำตลอดจนชนต่างศาสนา เป็นภาษาอิตาเลี่ยน แล้วถอดความเป็นภาษาไทย โดย คุณพ่ออูรบานี เสร็จจากพิธีมิสซามีฟ้อนเซิ้งถวายเป็นเกียรติแด่พระสมณทูตแล้วร่วมรับประทานอาหารกับบรรดาพระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์จากวัดเชียงรายและสัตบุรุษเชียงคำตลอดจนพี่น้องชาวพุทธที่มาร่วมงานด้วย หลังรับประทานอาหารแล้วพระสมณทูตแจกขนมเด็กๆ จำนวนมากที่มาร่วมฉลอง และในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1973 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี กลับวัดเชียงรายและไปเยี่ยมชาวเขาเผ่าอีก้อ และถ่ายรูปร่วมคริสตังชาวเขาเผ่านี้ยังความปิติให้เขามาก รุ่งขึ้นพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 
วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1973 ในโอกาสฉลองบุญราศี ไมเกิลรัว ที่วัดนักบุญยวง บอสโก ถนนเพชรบุรี พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้ไปร่วมถวายบูชามิสซาร่วมกับพระสังฆราชยวง นิตโย พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต และพระสงฆ์จากคณะต่างๆ อีก 20 องค์ 
 
วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1973 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้ไปร่วมวจนพิธีกรรมอธิฐานเพื่อเอกภาพของชาวคริสต์ ที่โบสถ์ประจำบ้านเซเวียร์ นับเป็นครั้งแรกที่คริสตชนคาทอลิกและโปรแตสตันต์   ส่วนกลางได้ร่วมพิธีเช่นนี้ในสัปดาห์เพื่อเอกภาพ 
 
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1973 คุณพ่อเลโอนาร์ด เจ้าอาวาสวัด นักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ถนนจันทน์ และคณะสัตบุรุษได้ร่วมกันจัดฉลอง 25 ปี แห่งศีลบวชของคุณพ่อบุญนาค ทองอำไพ อย่างสง่าสมเกียรติโดย พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้ไปร่วมในงานฉลองด้วย พระสมณทูตอวยพรในนามของสมเด็จพระสันตะปาปา หลังจากนั้นร่วมรับประทานพร้อมกัน มีการแสดงเบ็ดเตล็ดของนักเรียน
 
วันที่ 21พฤษภาคม ค.ศ. 1974 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น 1 เซนต์ซิลเวสเตอร์ของสมเด็จพระสันตะปาปา แด่..ฯพณฯ พลตรีชาติชาย ชุณหวัน รมช.ต่างประเทศที่สถานสมณทูต ฯพณฯ พลตรีชาติชาย ชุณหวัน ได้เข้าเฝ้าถวายสารตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำสำนักวาติกัน 
 
วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1974 คณะกรรมการอำนวยการสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ซึ่งมี พ.ท. สุนทร สันธนะวนิช เป็นนายกสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ที่สถานสมณทูต ถนนสาทรใต้ พระสมณทูตได้จัดค็อกเทลต้อนรับ พระสมณทูตประสงค์จะรู้จักกับคณะกรรมการฯ ซึ่งมาจากองค์กรฆราวาสต่างๆ
       
วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1974 วันฉลองวันคล้ายวันสมณาภิเษก ครบรอบ 11 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้เป็นประธานพิธีมิสซาถวาย   พระพรที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี มีพระอัครสังฆราชเกี้ยน, พระอัครสังฆราชมีชัย, พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต และพระสังฆราชรัตน์ ไปร่วมพิธีท่ามกลางพระสงฆ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนทางการทูต พระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษเป็นจำนวนมาก
 
วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1974 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสมโภชวัดคอนเซ็ปชัญ วาระครบรอบ 300 ปี พระอัครสังฆราชมีชัยฯ พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี เฝ้ารับเสด็จที่หน้าโบสถ์ นำเสด็จเข้าโบสถ์ พระอัครสังฆราชมีชัยฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานและถวายพระพร ผู้บริจาคเงินทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อเสด็จออกจากโบสถ์แล้ว ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นหินอ่อนที่หน้าประตูโบสถ์ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโบราณวัตถุ และทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณวัดอย่างเนืองแน่น เวลาประมา ณ 18.15 น. จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ 
 
วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1975 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 12 แห่งสมณภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้จัดเลี้ยงค้อกเทลแก่คณะพระสังฆราชและคณะทูต  ที่สำนักสมณทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้
 
วันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1975 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี เป็นประธานประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของพระสังฆราช รัตน์ บำรุงตระกูล ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี และพระอัครสังฆราช  มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีเสกบ้านเข้าเงียบสำหรับฆราวาสและนักบวช ที่คณะนักพรต  หนองรี
 
 
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี ได้ไปร่วมงานสมโภช 100 ปี ของวัดพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จังหวัดลพบุรี
 
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1978 คณะนักบวชคามิลเลียน ได้เฉลิมฉลองอย่างสง่าแห่งการครบรอบ 25 ปี นับแต่เริ่มการกุศลในประเทศไทยที่บ้านโป่งเป็นแห่งแรก เวลา 9.30 น. พระสังฆราชเอก ทับปิง ได้ถวายสหบูชามิสซาในวัดของโรงพยาบาลซานคามิลโล พร้อมด้วยพระอัครสังฆราช โยวานนี โมเร็ตตี, พระอัครสังฆราชไมเกิลมีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และคุณพ่ออธิการของคณะจากประเทศอิตาลี 
 
เนื่องด้วยองค์การคาริตัสของคาทอลิกแห่งประเทศเยอรมัน  ได้มอบเงินสำหรับซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แก่กรมประชาสงเคราะห์ จึงได้เชิญพระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี พระสมณทูตกับพระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู เป็นผู้มอบรถยนต์ดังกล่าวในนามของคาทอลิก  
 
วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1978 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯให้ พระอัครสังฆราชโยวานนี โมเร็ตตี พระสมณทูตเข้าเฝ้าถวายบังคมลาในโอกาสพ้นตำแหน่งสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
 
วันรุ่งขึ้น ที่สำนักสมณทูต สาทรใต้ กรุงเทพฯ พระสมณทูตได้จัดงานค้อกเทลเป็นการอำลาผู้รับเชิญไปร่วมงานครั้งนี้มีทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส อาทิ พระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู, พระสังฆราชดือฮาร์ด, พระสังฆราชยอด, พระสังฆราชเทียนชัย, พระสังฆ ราชพเยาว์, คุณพ่อบุญเลิศ อุปสังฆราช, เจ้าคณะนักบวช และผู้แทนคณะนักบวชชายและหญิง ผู้แทนสมาคมและผู้แทนคณะกิจการคาทอลิกต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน งานดำเนินไปด้วยดีพระสมณทูต ได้พยายามพบปะสนทนากับแขกทุกคนตลอดวาระสมัยที่พร ะสมณทูตโยวานนี โมเร็ตตี ปฏิบัติหน้าที่สมณทูตในประเทศไทย พระสมณทูตได้แสดงออกซึ่งคุณสมบัติความเป็นผู้แทนองค์พระประมุขของชาวคาทอลิกอย่างเด่นชัด ช่วยให้การอภิบาลสัตบุรุษของบรรดาพระสังฆราชลุคุณพ่อเจ้าอาวาสทั่วประเทศดำเนินนโยบายของกรุงวาติกันอย่างราบรื่น                                                          
 
                                                                              ข้อมูลจากอุดมสารรายสัปดาห์ ปี ค.ศ. 1971- ค.ศ.1978