คุณพ่อ แต๊สเซียร์

 
คุณพ่อ แต๊สเซียร์
 
คุณพ่อ แต๊สเซียร์  เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1827  ที่ชั้นต์ กอรป์
 
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1853  เรียนภาษาญวนที่จันทบุรี
 
และในปี ค.ศ. 1855-1856 เป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1857  กลับฝรั่งเศส