คุณพ่อ ยังอแลง โดรวาล

คุณพ่อ ยังอแลง  โดรวาล
 
เกิด วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1930   ที่ประเทศฝรั่งเศส
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1958 ที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศ
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1959    เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพม่าที่เมียงมิยา  
ปีค.ศ. 1961                           เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ทองเซ่ 
ปีค.ศ. 1962                           เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ยังกอง 
ปีค.ศ. 1964                           เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่อาสนวิหารที่ยังกอง  ถูกไล่ออกจากพม่า 
ปี ค.ศ. 1967                          มาประเทศไทยเดือนสิงหาคม  เรียนภาษาไทยที่กรุงเทพฯ 
                                           และไปอยู่ที่บ้านเณร ท่าแร่
ปี ค.ศ. 1973                          มาที่บ้านเณรอุบล 
ปี ค.ศ. 1977– 1982                เป็นเหรัญญิก สังฆมณฑลอุบล  
ปี ค.ศ. 1982-2007                  เป็นเหรัญญิกของกลุ่มมิสซังต่างประเทศที่อุบล  จนถึงเดือนกันยายน
ปี ค.ศ. 2007-ปัจจุบัน เกษียน     พักอยู่ที่บ้านพักของคณะที่อุบลฯ