คุณพ่อ โบรนิสลาส ปาแซ็ก

 

คุณพ่อ โบรนิสลาส   ปาแซ็ก
 
เกิดวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1930   ที่ ประเทศฝรั่งเศส  
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 
ถึงสังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1956
เริ่มเรียนภาษาไทย ที่นครพนม และศรีราชา  
ปี ค.ศ. 1958            เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซ่งแย้   และที่วัดโนนแก้ว 
ปี ค.ศ. 1960-1966   เป็นอาจารย์ที่บ้านเณรท่าแร่  
ปี ค.ศ. 1966-1977   เป็นเหรัญญิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ปี ค.ศ. 1978-1983   เป็นเจ้าอาวาสวัดทัพไทย  
ปี ค.ศ. 1983           เป็นเจ้าอาวาสวัดวารินชำราย 
ปี ค.ศ. 1987           เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองรุง 
ปี ค.ศ. 1988           ไปอยู่ที่ปาริส ฝ่ายกลุ่มประชาสัมพันธ์ของคณะ  
 
กลับมาประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้ไปอยู่วัดป่าส่วนโมกข์ของพระพุทธาสภิกขุที่ไชยา ในภาคใต้ของประเทศไทย แล้วดูแลศูนย์ภาวนาที่ยุ่งใหม่ รับผู้ไปเข้าเงียบ
ปัจจุบัน จิตตาธิการศูนย์ภาวนาฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านบุ้งไหม
ถวายมิสซาที่อารามกาปูชิน (วันอาทิตย์)