คุณพ่อ อีฟ มารีย์ เลอเบซือ

คุณพ่อ อีฟ มารีย์  เลอเบซือ
 
เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931   ประเทศฝรั่งเศส
บวชวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958 ประเทศฝรั่งเศส
ปัจจุบันคุณพ่อช่วยงานสังฆณฑลอุบลราชธานี
ดูแลบ้านพักพระสงฆ์ของคณะที่สังฆณฑลอุบลราชธานี
ปี ค.ศ. 1963       ช่วยงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ปี ค.ศ. 1992      เป็นเหรัญญิกของคณะที่กรุงเทพฯ
ปี ค.ศ. 2007      ช่วยงานสังฆณฑลอุบลราชธานี
เป็นเหรัญญิกของกลุ่มที่อุบลราชธานี
ปัจจุบันคุณพ่อพักและช่วยงานอยู่สังฆณมฑลอุบลราชธานี