คุณพ่อ โรแบรต์ มัลแซรต์

 

คุณพ่อ โรแบรต์  มัลแซรต์
 
เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1929  ที่ ประเทศฝรั่งเศส 
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955  ที่บ้านเณรของคณะ
ถึงประเทศไทยวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1955  
เรียนภาษาไทยที่บ้านนา และศรีราชา และภาษาจีนที่วัดกาลหว่าร์ กรุงเทพฯ   
ปี ค.ศ. 1958-1961       เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดโนนแก้ว   
ปี ค.ศ. 1962               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่อุบล  
ปี ค.ศ. 1966-1971       เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกที่โนนแก้ว  
ปี ค.ศ. 1966-1971       เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดคาทอลิกบ้านหัน  
ปี ค.ศ. 1972-1978       เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดคาทอลิกโนนแก้ว  
ปี ค.ศ. 1979-1988       เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดคาทอลิกบ้านหัน  
ปี ค.ศ. 1989-1999       เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดคาทอลิกแก้งคร้อ 
ปีค.ศ. 1999                เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกโนนงิ้ว 
และพักที่วัดโนน งิ้วนั้น จนกว่าจะไปพักที่นครราชสีมา
ปัจจุบัน พักที่ศูนย์สังฆมณฑลนครราชสีมา